Verplicht gebruik van gestructureerde elektronische facturen in België

Op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem heeft de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het gebruik van gestructureerde elektronische facturen verplicht stelt. 

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt het btw-wetboek om een bijna algemene verplichting in te voeren om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken tussen belastingplichtigen. Volgens het persbericht van de regering kunnen de voordelen van e-facturering alleen worden gemaximaliseerd als de aanmaak, verzending, ontvangst en verwerking van een factuur volledig kunnen worden geautomatiseerd en als gestructureerde elektronische facturen worden gebruikt die machinaal leesbaar zijn en automatische en digitale verwerking door de ontvanger mogelijk maken. 

De invoering van de verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken is een eerste stap naar de modernisering op langere termijn van bepaalde btw-gegevensstromen tussen belastingplichtigen onderling en van belastingplichtigen naar de FOD Financiën, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën die deze gegevensstromen digitaliseren, automatiseren en versnellen. De FOD Financiën plant een communicatiecampagne rond de toekomstige inwerkingtreding van elektronische facturatie.

Het voorontwerp van wet zal ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De Belgische Ministerraad is overeengekomen dat verplichte e-facturatie voor belastingplichtigen (B2B) wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2026. Deze beslissing geldt voor alle belastingplichtigen, ongeacht hun omzet. Het Europese PEPPOL-netwerk zal dienen als standaardstandaard voor gestructureerde elektronische facturatie. Meer over e-facturatie in België vind je in een van onze vorige blog posts

E-facturatie mandaat in Denemarken

In 2022 nam de Deense regering een nieuwe wet aan die bedrijven verplicht om digitale boekhoudsystemen te gebruiken voor alle B2B-transacties. Denemarken was een van de eerste EU-landen die in 2005 B2G e-facturatie introduceerde. Nu is het van plan om B2B e-facturatie verplicht te stellen. Het mandaat wordt over meerdere jaren gefaseerd ingevoerd, waarbij verschillende groepen bedrijven op verschillende momenten aan de wet moeten voldoen. 

Fase 1: 1 januari 2024

Bedrijven met een omzet van meer dan DKK 500 miljoen moeten e-facturatie gebruiken voor alle B2B-transacties.

Bedrijven met een omzet van meer dan DKK 50 miljoen maar minder dan DKK 500 miljoen moeten e-facturering gebruiken voor transacties met bedrijven met een omzet van meer dan DKK 500 miljoen.

Fase 2: 1 januari 2026

Alle bedrijven met een omzet van meer dan DKK 300.000 moeten e-facturatie gebruiken voor alle B2B-transacties.

Uiterste data voor B2B E-facturatie mandaat in Frankrijk

Sinds januari 2020 is e-facturatie verplicht voor transacties tussen bedrijven en de overheid (B2G). Nu heeft de Franse overheid gevraagd om een gestandaardiseerd e-facturatiesysteem voor alle transacties (B2B, B2C) aan zowel de verkoop- als inkoopzijde.

De Franse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over het tijdschema voor de implementatie van B2B e-facturatie en heeft de volgende belangrijke data in december goedgekeurd:

-  1 september 2026 (of voor 1 december 2026), alle bedrijven moeten e-facturen ontvangen, grote bedrijven moeten e-facturen produceren.
- 1 september 2027 (uiterlijk 1 december 2027): e-facturatie en e-rapportage voor iedereen (bedrijven van alle groottes).

Meer over elektronisch factureren in Frankrijk vind je in onze vorige blogpost

B2B E-facturatie mandaat in Polen

In Polen zijn B2B e-factureringstransacties sinds begin 2022 op vrijwillige basis toegestaan en ze zullen pas vanaf juli 2024 verplicht worden. De EU heeft Polen voorlopige toestemming gegeven om B2B e-facturering verplicht te stellen tussen januari 2024 en december 2026.

Op 7 augustus 2023 ondertekende de president van Polen de wet van 16 juni 2023 tot wijziging van de Poolse btw-wet en verschillende andere wetten. Deze wet bevestigt de eerder door het ministerie van Financiën aangekondigde datum voor de invoering van het nieuwe e-factureringsformaat. Vanaf 1 juli 2024 moeten belastingplichtigen voorbereid zijn op verplichte elektronische facturering en het Nationale Systeem voor Elektronische Facturering (KSeF - Krajowy System e-Faktur). 

We schreven hier meer over e-facturatie in Polen. 

B2B E-facturatie mandaat in Roemenië

Roemenië introduceert elektronische facturering voor B2B in 2024 voor bedrijven, zowel lokaal gevestigd als met filialen in Roemenië. Op 27 juli 2023 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 188, Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1553 van de Raad van 25 juli 2023 waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van de artikelen 218 en 232 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

Het besluit staat Roemenië toe om vanaf 1 januari 2024 verplichte elektronische facturering in te voeren voor alle transacties tussen belastingplichtigen die op het grondgebied van Roemenië gevestigd zijn. De maatregel is van toepassing tot en met 31 december 2026. Indien Roemenië het nodig acht de bijzondere maatregel te verlengen, kan het een verzoek tot verlenging indienen bij de Commissie, tezamen met een evaluatieverslag over de doeltreffendheid van de nationale maatregelen ter bestrijding van btw-fraude en -ontduiking en ter vereenvoudiging van de btw-inning. 

Bedrijven die zich niet op tijd aanpassen aan de nieuwe regelgeving krijgen vanaf 31 maart 2024 te maken met boetes, die kunnen variëren en aanzienlijk kunnen zijn, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe regelgeving wordt nageleefd.

Het centrale Roemeense e-factureringsplatform "RO" maakt sinds november 2021 de uitwisseling van facturen in de B2G- en B2B-sector mogelijk. Het artikel beschrijft belangrijke aspecten, waaronder de indieningstermijnen, het XML-formaat "RO_CIUS" en de bewaarregels.

Blijf op de hoogte, blijf voorop lopen! Abonneer je op onze nieuwsbrief voor een maandelijkse dosis van de laatste updates over e-facturatie in Europa, rechtstreeks in je inbox. Mis geen belangrijke inzichten - maak deel uit van het gesprek.