De definities vertegenwoordigen de betekenissen die worden begrepen en gedeeld door de meerderheid van de EDI en E-facturatie gemeenschap. Bekijk de verschillende paragrafen met gedetailleerde uitleg van de terminologie:

Typen Berichten

Electronic data interchange (EDI) uitwisselingen tussen handelspartners worden vaak aangeduid als EDI berichten. Elk bericht bevat een gestructureerde set van gegevens met betrekking tot de informatie die is opgenomen in het specifieke bericht, bijvoorbeeld een factuur.

Er zijn overkoepelende termen, zoals facturen en inkooporders, die op zichzelf staande berichttypen zijn. Verschillende termen kunnen echter hetzelfde EDI-berichttype vertegenwoordigen wanneer EDI-standaarden betrokken zijn, die elk hun eigen terminologie en gestructureerde gegevensvereisten voor een bepaald bericht bieden. Bijvoorbeeld, een factuur wordt aangeduid als een EDI 810 volgens de ANSI X12 standaard, maar het wordt INVOIC genoemd volgens de UN/EDIFACT standaard. Ook de gegevens in de factuur zijn verschillend gestructureerd.

Hier vindt u algemene EDI berichttypen - algemene terminologie en berichttypen die specifiek zijn voor populaire EDI standaarden.  

 • Acknowledgment (Erkenning): Elektronische gegevensuitwisselingen via EDI vereisen vaak een bevestiging op bepaalde berichten om te laten zien dat het bericht is afgeleverd, de status ervan, en eventuele wijzigingen die menselijke actie vereisen. Een elektronisch bevestigingsbericht wordt bijvoorbeeld gebruikt om de ontvangst van een inkooporder te bevestigen

  Er zijn vele soorten elektronische ontvangstbevestigingen, maar een van de meest voorkomende is de EDI 855 Purchase Order Acknowledgment. Bij gebruik van de ANSI X12 standaard voor elektronische document uitwisseling (EDI), stuurt een koper (zender) een EDI 850 Purchase Order naar zijn leverancier (ontvanger) en de leverancier bevestigt vervolgens de ontvangst van de inkooporder door een EDI 855 als antwoord te sturen.
   
 • ACH (Automated Clearing House): Een ACH-betaling is een soort EFT (Electronic Funds Transfer) die wordt gebruikt om geld over te maken van de ene bankrekening naar de andere via het ACH-netwerk, in tegenstelling tot het overmaken van geld van de ene bankkaart naar de andere. Het kan alleen worden gebruikt om betalingen binnen de Verenigde Staten over te maken.
   
 • APERAK (Application Error and Acknowledgement Message): Volgens de EDIFACT standaard is de APERAK de zes karakters tellende naam voor een elektronisch applicatie fout- en bevestigingsbericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van APERAK luidt als volgt: De functie van dit bericht is: a) een berichtverstrekker te informeren dat zijn bericht is ontvangen door de applicatie van de geadresseerde en is afgewezen als gevolg van fouten die zijn opgetreden tijdens de verwerking ervan in de applicatie. b) een berichtverstrekker de ontvangst van zijn bericht door de applicatie van de geadresseerde te bevestigen. U kunt de uitgebreide definitie van het APERAK bericht op de UN/EDIFACT website hier lezen
   
 • ASN (Advanced Shipping Notice/Advance Ship Notice): De ASN is een van de meest belangrijke EDI communicatie protocollen – vooral voor retailers - wanneer het aankomt op het verzekeren dat een order geleverd zal worden zoals beloofd. 

  In Noord Amerika wordt het vaak verwijzen naar de EDI 856 Ship Notice/Manifest in overeenstemming met de American National Standards Institute's X12 standaard (ANSI X12). In Europa wordt het meestal DESADV genoemd, in overeenstemming met de EDIFACT standaard van de Verenigde Naties. En soms wordt er gewoon naar verwezen als een leveringsbericht. 

  Het ASN bevat de volgende informatie:
  - Bestelling(en) verzonden
  -  Aantal verzonden individuele items,
  - Product beschrijvingen
  - Vervoersinformatie en traceernummer
  - Geschatte leveringsdatum en -tijd
  - Beschrijving van de verpakking
  - Barcode-etiketten voor ontvangst (indien van toepassing)
  - Palletcodes (indien van toepassing)
   
 • BALANC (Balance Message/ Saldo Bericht): Volgens de EDIFACT standaard is BALANC de zes karakters tellende naam voor een elektronisch saldo bericht. Het BALANC-bericht wordt gebruikt voor de transmissie van financieel-gerelateerde gegevens binnen een bedrijfsorganisatie en/of andere financiële belanghebbenden.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van BALANC is als volgt: Een bericht dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van ondernemingsgerelateerde saldi/balansen tussen de onderneming en een ieder die deze kan gebruiken ten behoeve van boekhouding, accountantscontrole, kostprijsadministratie, consolidatie, financiële analyse, etc. U kunt de uitgebreide definitie van het BALANC-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • BANSTA (Banking Status Message): Volgens de EDIFACT standaard is BANSTA de zes karakters tellende naam voor een elektronisch bank status bericht. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van BANSTA is als volgt: Een BANSTA bericht wordt verzonden door een financiële instelling aan de klant en/of vice versa en tussen financiële instellingen onderling. Het wordt gebruikt voor alle soorten vragen, antwoorden en statusinformatie op applicatieniveau.
   
 • Bill of Lading: Een vrachtbrief (Bill of Lading) is een document dat nodig is bij de verzending van handelsgoederen. Het bevat informatie over de verkoper en de nodige vrachtgegevens voor de vervoerder, bijvoorbeeld als er vrachtkosten moeten worden betaald bij aflevering. Bill of Lading dient ook als officiële overdracht van eigendom van verkoper naar koper en wordt gebruikt om te controleren dat de zending is ontvangen. Een handtekening kan vereist zijn. 
   
 • DELFOR (Delivery Schedule Message): Volgens de EDIFACT-standaard is DELFOR de naam van zes karakters voor een elektronisch leveringsschema-bericht. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van DELFOR is als volgt: DELFOR is een bericht dat wordt verzonden van een partij die het gebruik of verbruik van producten plant naar een partij die de levering van de producten moet plannen. Het bericht bevat de eisen met betrekking tot de details van de levering op korte termijn en/of de planning op middellange tot lange termijn van de producten. De planning kan worden gebruikt om toestemming te geven voor de fabricage en/of de levering van materialen.

  Dit is gebaseerd op de voorwaarden die in een aankooporder of contract zijn vastgelegd. Het bericht kan ook worden verzonden als antwoord door een partij die een DELFOR-bericht heeft ontvangen om aan de partij die het bericht heeft verzonden, de aanvaarding of afwijzing van het vorige bericht aan te geven of om wijzigingen in het vorige bericht voor te stellen. U kunt de uitgebreide definitie van het DELFOR-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • DELJIT (Delivery Just In Time Message): Volgens de EDIFACT standaard is DELJIT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch "just in time" leveringsbericht. Het DELJIT bericht wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van just-in-time (JIT) productie praktijken. Het wordt verzonden van de klant, die hoogstwaarschijnlijk een fabrikant is, naar een leverancier (hoogstwaarschijnlijk van grondstoffen) om de noodzakelijke planningsvereisten te definiëren die een succesvolle JIT aanpak mogelijk maken. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van DELJIT is als volgt: Een bericht biedt de mogelijkheid voor een klant om precieze leveringsvolgorde en Just In Time planningvereisten over te brengen aan een leverancier, en is bedoeld als aanvulling op het Delivery Schedule Message (DELFOR). U kunt de uitgebreide definitie van het DELJIT bericht hier op de UN/EDIFACT website hier lezen
   
 • DESADV (Despatch Advice Message): Volgens de EDIFACT standaard is de DESADV de zes karakters tellende naam voor een elektronisch verzendingsadvies, of verzendingsbericht. Het is een van de meest gebruikte EDI berichten, vooral onder retailers. De DESADV wordt in Noord Amerika vaker aangeduid als de ASN (Advanced Shipping Notice) of EDI 856 in overeenstemming met de ANSI X12 standaard voor elektronische document uitwisseling.

  The DESADV bevat de volgende informatie: 
  - Bestelling(en) verzonden
  - Aantal verzonden individuele artikelen,
  - Product beschrijvingen
  - Informatie over vervoerder en volgnummer
  - Geschatte leveringsdatum en -tijd
  - Beschrijving van de verpakking
  - Barcode-etiketten voor ontvangst (indien van toepassing)
  - Palletcodes (indien van toepassing) 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van DESADV luidt als volgt: Een bericht dat details specificeert voor goederen die zijn verzonden of klaar staan voor verzending onder overeengekomen voorwaarden. Het Despatch Advice-bericht van de Verenigde Naties dient zowel als specificatie voor het leveringsadvies als voor het bericht over het verzendingsadvies voor retourzendingen. In dit document kan de verwijzing naar "Despatch Advice" worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de ruimere betekenis van "Delivery Despatch Advice/Returns Despatch Advice". U kunt de uitgebreide definitie van DESADV op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • DESTIM (Equipment Damage and Repair Estimate Message): Volgens de EDIFACT-standaard is de DESTIM de naam van zes tekens voor een bericht over schade aan elektronische apparatuur en een reparatiebegroting. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van DESTIM luidt als volgt: Een bericht voor gebruik door de container reparatie, scheepvaart en leasing industrie. Het kan worden gebruikt door een reparatiedepot voor containerapparatuur om een eigenaar of gebruiker een beschrijving van de schade aan de apparatuur te sturen, als een schatting van de reparatiewerkzaamheden en de kosten die nodig zijn om dergelijke schade te verhelpen. Een ontvangende eigenaar kan de raming doorsturen naar een huurder. Het bericht kan ook door een eigenaar of huurder worden gebruikt als een machtigingsbericht aan het reparatiedepot om de in de prijsopgave aangegeven reparaties uit te voeren, en als een bevestiging van zijn bereidheid om voor zijn rekening te betalen voor de in de prijsopgave aangegeven reparaties. U kunt de uitgebreide definitie van het DESTIM-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • EDI 810 (Invoice/Factuur): Een EDI 810 is een elektronische factuur in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. In een typisch bedrijfsscenario stuurt een leverancier een factuur naar een klant (koper) na de vervulling van een inkooporder (PO), of EDI 850 in ANSI X12 termen. 

  Een factuur bevat, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie:
  - Zakelijke informatie (adres, telefoonnummer, etc.) voor zowel afnemer als leverancier
  - Regelitems met een duidelijke opsomming van de in rekening gebrachte goederen en/of diensten 
  - Datum van uitgifte
  - Betalingsvoorwaarden (bijv. moet binnen 30 dagen worden betaald)
  - Totaal verschuldigde bedrag
  - Belasting of BTW (indien van toepassing)

  De officiële ANSI X12 definitie luidt als volgt: De EDI 810 Factuur Transactie Set kan worden gebruikt om te voorzien in gebruikelijke en gevestigde zakelijke en industriële praktijken met betrekking tot de facturering voor geleverde goederen en diensten.
   
 • EDI 846 (Inventory Inquiry/Advice): Een EDI 846 is een elektronische inventaris aanvraag/advies in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. Een EDI 846 wordt vaak gebruikt in de productie industrie, en het werkt op twee manieren; het kan verstuurd worden door de leverancier of het kan verstuurd worden door de koper. 

  Een leverancier kan een EDI 846 naar een klant sturen om deze te informeren over voorraadniveaus die relevant kunnen zijn op basis van hun aankooppatronen. Anderzijds kan een klant een EDI 846 verzenden als een zelfgestuurde controle van de voorraadniveaus van de leverancier. Het helpt om realistische planning aan beide kanten te vergemakkelijken, omdat het verwachtingen stelt en een referentiepunt biedt voor vragen op voorraadniveau.

  Velen vragen naar het verschil tussen EDI 846 en EDI 852. EDI 846 is een onderzoek naar de werkelijke voorraadstatus, terwijl EDI 852 meer gericht is op nauwkeurige voorraadberekeningen, planning en prognose. 

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 846 Inventory Inquiry/Advice Transaction Set kan op de volgende manieren worden gebruikt: (1) voor een verkoper van goederen en diensten om voorraadinformatie te verstrekken aan een potentiële koper, zonder verplichting voor de koper om deze goederen of diensten te verwerven; (2) voor een vertegenwoordiger van een verkoper van goederen en diensten om voorraadinformatie te verstrekken aan die verkoper; (3) voor een locatie om een andere locatie voorraadinformatie te verstrekken; en (4) voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van voorraad zonder verplichting voor de verkoper van goederen en diensten om die voorraad te reserveren. 
   
 • EDI 850 (Purchase Order): Een EDI 850 is een elektronische inkooporder (PO) in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. Het is een van de meest uitgewisselde EDI documenten in alle industrieën. In een typisch bedrijfsscenario stuurt een koper-kleinhandelaar of ander een EDI 850 naar een leverancier om goederen en/of diensten te bestellen, waarna de leverancier een factuur stuurt (EDI 810).

  Een EDI 850 bevat, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie:
  - Beschrijving van gevraagde goederen en/of diensten, gepresenteerd als afzonderlijke posten 
  - Hoeveelheid van de gevraagde goederen/en of diensten
  - Leveringsvoorwaarden (d.w.z. moet binnen 10 dagen geleverd worden)
  - Totaal te factureren bedrag

  De officiële ANSI X12 definitie luidt als volgt: De EDI X12 850 Purchase Order Transaction Set kan worden gebruikt om te voorzien in gebruikelijke en gevestigde zakelijke en industriële praktijken met betrekking tot het plaatsen van inkooporders voor goederen en diensten. Deze transactieset mag niet worden gebruikt om inkooporderwijzigingen of inkooporderbevestigingsinformatie door te geven.

  Het is belangrijk om het bovenstaande punt te benadrukken. De EDI 850 Purchase Order (algemeen bekend als EDI 850 PO, of gewoon PO) is alleen bedoeld voor EDI orders. In een traditionele EDI 850 layout wordt elk individueel product als een line item weergegeven en wordt het te factureren order totaal onderaan berekend. De layout bevat ook typische verzender- en ontvangerinformatie, zoals bijvoorbeeld bedrijfsnaam en contactinformatie.
   
 • EDI 852 (Product Activity Data): Een EDI 852 is een elektronisch bericht met betrekking tot product activiteit gegevens en is in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, een van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. Het wordt vaak gebruikt in de automobiel- en farmaceutische industrie als een middel om de voorraad op peil te houden.

  Velen vragen naar het verschil tussen EDI 852 en 846. EDI 852 is meer gericht op nauwkeurige voorraadberekeningen, planning en prognoses, terwijl EDI 846 een onderzoek is naar de werkelijke voorraadstatus.

  Bovendien worden de gegevens in de EDI 852 transactieset vaak vergeleken met die van een EDI 867 Product Transfer and Resale Report, dat informatie geeft over productbewegingen tussen locaties en hoe dat zich verhoudt tot de eindklant. EDI 852 en 867 worden vaak samen bekeken voor een meer gedetailleerd overzicht.

  De officiële ANSI X12 definitie luidt als volgt: De EDI 852 Product Activity Data Transaction Set kan worden gebruikt om een handelspartner te informeren over voorraad, verkoop, en andere productactiviteit informatie. Gegevens over productactiviteit stellen een handelspartner in staat te plannen en te verzenden, of voor distributiecentra, magazijnen of detailhandelsverkooppunten aanvulhoeveelheden voor de voorraad voor te stellen.

  De ontvanger van de transactieset zal voor zijn handelspartners een soort voorraad-/productbewegingsadministratie bijhouden om aanvullingsberekeningen mogelijk te maken op basis van gegevens die door de distributeur, het magazijn of de detailhandelaar worden verstrekt.
   
 • EDI 855 (Purchase Order Acknowledgment): Een EDI 855 is een aankooporderbevestiging in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. Het wordt gebruikt in alle industrieën. In een typisch bedrijfsscenario ontvangt een leverancier een inkooporder (EDI 850) van een klant en bevestigt vervolgens de ontvangst van die order door een EDI 855 als antwoord te sturen.

  De EDI 855 bevat ook informatie over of de inkooporder is geaccepteerd, afgewezen of geaccepteerd met wijzigingen. Deze informatie wordt gepresenteerd als een EDI 855 afkeuringscode en is opgenomen in het EDI document.

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 855 Purchase Order Acknowledgment Transaction Set kan worden gebruikt om te voorzien in gebruikelijke en gevestigde bedrijfs- en industriepraktijken met betrekking tot de bevestiging door een verkoper van een inkooporder van een koper, vandaar de naam Purchase Order Acknowledgment. De EDI 855 transactieset kan ook gebruikt worden als kennisgeving van een door een verkoper gegenereerde order. Hiermee wordt een koper geïnformeerd dat een verkoper goederen heeft of zal verzenden zoals vooraf overeengekomen in hun partnerschap.
   
 • EDI 856 (Ship Notice/Manifest): Een EDI 856 is een elektronisch verzendbericht/manifest volgens de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord-Amerika. In Noord-Amerika wordt de EDI 856 ook wel een ASN (Advanced Shipping Notice) genoemd. In Europa wordt het vaak aangeduid als DESADV (dispatch advice) in overeenstemming met de EDIFACT standaard.

  De EDI 856 bevat de volgende informatie: 
  - Verzonden order(s)
  - Individuele regel item verzonden hoeveelheid,\,
  - Product beschrijvingen
  - Vervoersinformatie en traceernummer
  - Geschatte leveringsdatum en -tijd
  - Beschrijving van de verpakking
  - Barcode-etiketten voor ontvangst (indien van toepassing)
  - Palletcodes (indien van toepassing)

  De officiële ANSI X12 definitie luidt als volgt: De EDI 856 Ship Notice/Manifest Transactieset kan worden gebruikt om de inhoud van een zending goederen op te sommen, en ook aanvullende informatie met betrekking tot de zending, zoals orderinformatie, productbeschrijving, fysieke kenmerken, type verpakking, markering, informatie over de vervoerder, en configuratie van de goederen binnen de transportuitrusting. De transactieset stelt de afzender in staat de inhoud en configuratie van een zending op verschillende detailniveaus te beschrijven en biedt een geordende flexibiliteit om informatie over te brengen.

  De afzender van deze transactie is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beschrijven en mededelen van de inhoud van een zending, of zendingen, aan een of meer ontvangers van de transactieset. De ontvanger van dit samenstel van transacties kan elke organisatie zijn die belang heeft bij de inhoud van een zending of bij informatie over de inhoud van een zending. 
   
 • EDI 860 (Purchase Order Change Request – Buyer Initiated): Een EDI 860 is een door de koper geïnitieerd verzoek tot wijziging van een inkooporder in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, een van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord-Amerika. De EDI 860 kan worden gebruikt voor een inkoper om een wijziging te vragen op een inkooporder (EDI 850) die hij al heeft ingediend, of om een wijziging te accepteren op de inkooporder die door de leverancier is gedaan via een EDI 855 Purchase Order Acknowledgement. 

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 860 Purchase Order Change Request - Buyer Initiated Transaction Set kan worden gebruikt om de informatie te verstrekken die nodig is voor de gebruikelijke en gevestigde bedrijfs- en industriepraktijk met betrekking tot een inkooporderwijziging. Deze transactie kan worden gebruikt (1) door een koper om een wijziging van een eerder ingediende inkooporder aan te vragen of (2) door een koper om de acceptatie van een inkooporderwijziging te bevestigen die door de verkoper of met wederzijds goedvinden van beide partijen is geïnitieerd. 
   
 • EDI 940 (Warehouse Shipping Order): Een EDI 940 is een elektronische warehouse shipping order in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. In een typisch bedrijfsscenario gebruikt een fabrikant een EDI 940 om te communiceren met een van zijn magazijnen betreffende verzendinformatie. 

  Een EDI 940 wordt ook vaak gebruikt in drop-ship scenario's, aangezien veel productiebedrijven ervoor kiezen om drop shipping uit te besteden aan een third-party logistics (3PL) provider. Dit kan een enorme kostenbesparing zijn voor fabrikanten, dus het is goed om de ins-en-outs van drop shipping te kennen om de beste beslissing te nemen.

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 940 Warehouse Shipping Order Transaction Set kan worden gebruikt om de depotgever of een andere zakelijke partij in staat te stellen een magazijn te adviseren om een zending uit te voeren, een zending te bevestigen, of een eerder verzonden verzendopdracht te wijzigen of te annuleren.
   
 • EDI 943 (Warehouse Stock Transfer Shipment Advice): Een EDI 943 is een elektronisch warehouse stock transfer shipment advice in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. In een typisch bedrijfsscenario gebruikt een fabrikant een EDI 943 om een magazijn te informeren dat ze bepaalde items moeten verzenden naar een alternatieve magazijnlocatie. 

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 943 Warehouse Stock Transfer Shipment Advice Transaction Set kan worden gebruikt door een depothouder of een agent van de depothouder of een andere zakelijke partij om de ontvanger te informeren dat er een transferzending heeft plaatsgevonden. Deze transactieset voorziet een ontvangende locatie van gedetailleerde informatie over het product dat naar die locatie wordt verzonden.
   
 • EDI 944 (Warehouse Stock Transfer Receipt Advice): Een EDI 944 is een elektronisch warehouse stock transfer receipt advice in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. In een typisch bedrijfsscenario stuurt een fabrikant een EDI 943 naar een magazijn met de mededeling dat bepaalde goederen naar een andere magazijnlocatie moeten worden verzonden. Het alternatieve magazijn stuurt een EDI 944 naar de fabrikant om hem te informeren dat de bedoelde goederen zijn ontvangen. 

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 944 Warehouse Stock Transfer Receipt Advice Transactieset kan worden gebruikt door een ontvangende locatie om een bewaargever of een agent van de bewaargever of andere zakelijke partij te informeren dat een transferzending is ontvangen. Deze transactieset voorziet de bewaargever of de agent van de bewaargever van gedetailleerde informatie over het product dat is ontvangen.
   
 • EDI 945 (Warehouse Shipping Advice): Een EDI 945 is een elektronisch warehouse shipping advice in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. Vergelijkbaar met een advanced shipping notice (EDI 856), is een EDI 945 de manier van het warehouse om de fabrikant te laten weten dat hun warehouse shipping order (EDI 940) is uitgevoerd.  

  Simpel gezegd, een EDI 945 laat fabrikanten weten dat hun order is verzonden vanuit het magazijn en op weg is naar de beoogde bestemming, ongeacht of de order naar een klant gaat of direct naar de consument via een drop-ship scenario. 

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 945 Warehouse Shipping Advice Transaction Set kan worden gebruikt door het magazijn om de bewaargever of andere zakelijke partij te informeren dat de verzending heeft plaatsgevonden. Het 945 EDI document wordt gebruikt om order hoeveelheden te reconciliëren met verzendt hoeveelheden.
   
 • EDI 997 (Functional Acknowledgment): Een EDI 997 is een elektronische functionele bevestiging (FA) in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, één van de meest gebruikte EDI standaarden in Noord Amerika. Simpel gezegd kan het EDI 997 gebruikt worden door alle handelspartners en wordt het gebruikt om de levering van elektronische informatie te bevestigen; het is een technische bevestiging dat bepaalde EDI data is afgeleverd bij de beoogde ontvanger(s). Een EDI 997 geeft een gedetailleerd rapport over de verzonden data en informeert de verzender of er verdere actie nodig is. 

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 997 Functional Acknowledgment Transaction Set kan worden gebruikt om de controlestructuren te definiëren voor een set van bevestigingen om de resultaten van de syntactische analyse van de elektronisch gecodeerde documenten aan te geven. De gecodeerde documenten zijn de transactiesets, die zijn gegroepeerd in functionele groepen, die worden gebruikt bij het definiëren van transacties voor de uitwisseling van bedrijfsgegevens. Deze norm heeft geen betrekking op de semantische betekenis van de informatie die in de transactiesets is gecodeerd. 
   
 • EFT (Electronic Funds Transfer): Een EFT is een overkoepelende term die kan worden gebruikt om elk type elektronische betaling aan te duiden waarbij geld wordt overgeschreven van de ene bankrekening naar de andere binnen dezelfde financiële instelling of bij verschillende financiële instellingen. 

  Voor persoonlijk gebruik is de meest gebruikelijke EFT het overboeken van persoonlijke tegoeden van de ene bankrekening naar de andere (d.w.z. het overboeken van tegoeden van een betaalrekening bij de ene bank naar een spaarrekening bij een andere bank). In het bedrijfsleven zijn overschrijvingen een gebruikelijke praktijk, die ook onder de categorie EFT vallen. Hetzelfde geldt voor ACH-overboekingen (Automated Clearing House) in de VS. 
   
 • FINCAN (Financial Cancellation Message): Volgens de EDIFACT-norm is FINCAN de naam van zes tekens voor een elektronisch financieel annuleringsbericht.  

  De officiële UN/EDIFACT definitie van FINCAN is als volgt: Een Financial Cancellation Message wordt door de bestellende klant (of Payor of Agent namens de bestellende klant) of door een derde partij met autoriteit op de betalingen van de bestellende klant naar de bestelde bank gestuurd om annulering van een bepaald financieel bericht of transactie te vragen. U kunt de uitgebreide definitie van het FINCAN-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen hier lezen
   
 • FINPAY (Multiple Interbank Funds Transfer Message): Volgens de EDIFACT standaard is FINPAY de naam van zes karakters voor een elektronisch multiple interbank funds transfer bericht. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van FINPAY is als volgt: Een multiple interbank funds transfer bericht wordt verzonden tussen financiële instellingen om de overdracht van fondsen aan te vragen ter vereffening van de verwezen zakelijke transactie(s). Het FINPAY-bericht kan rechtstreeks tussen financiële instellingen worden uitgewisseld of via een clearingsysteem. 

  Afhankelijk van de rekeningverhouding tussen de financiële instellingen, kan het FINPAY gebruikt worden als een betalingsopdracht en/of als een kredietadvies. FINPAY kan ook worden gebruikt voor incasso's, documentaire kredieten, domiciliëringen en andere overschrijvingen die verband houden met financiële instellingen. U kunt de uitgebreide definitie van het FINCAN-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • FINSTA (Financial Statement of an Account Message): Volgens de EDIFACT-standaard is FINSTA de naam van zes karakters voor een elektronisch financieel rekeningafschrift-bericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van FINSTA luidt als volgt: Dit bericht kan worden gebruikt voor verschillende communicatiefuncties tussen financiële instellingen en hun klanten. De meest voorkomende functie is het verstrekken van een overzicht van de geboekte posten op de rekening van een klant. Het berichttype kan meerdere rekeningen bevatten (vermeld in het B-niveau). U kunt de uitgebreide definitie van het FINSTA-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • Functional Acknowledgement (FA): Gewoonlijk aangeduid als een EDI 997 in overeenstemming met de ANSI X12 standaard, kan een functioneel ontvangstbevestiging worden gebruikt door alle handelspartners om de levering van elektronische informatie te bevestigen; het is een technische bevestiging dat bepaalde EDI gegevens zijn afgeleverd bij de beoogde ontvanger(s). Een functioneel ontvangstbericht (EDI 997) geeft een gedetailleerd verslag van de verzonden data en informeert de verzender of verdere actie noodzakelijk is. 

  De officiële ANSI X12 definitie is als volgt: De EDI 997 Functional Acknowledgment Transaction Set kan worden gebruikt om de controlestructuren te definiëren voor een set van bevestigingen om de resultaten van de syntactische analyse van de elektronisch gecodeerde documenten aan te geven. De gecodeerde documenten zijn de transactiesets, die zijn gegroepeerd in functionele groepen, die worden gebruikt bij het definiëren van transacties voor de uitwisseling van bedrijfsgegevens. Deze norm heeft geen betrekking op de semantische betekenis van de informatie die in de transactiesets is gecodeerd. 
   
 • GENRAL (General Purpose Message): Volgens de EDIFACT standaard is GENRAL de naam van zes karakters voor een elektronisch bericht voor algemene doeleinden.  

  De officiële UN/EDIFACT definitie van GENRAL is als volgt: Een bericht om de transmissie van tekstuele informatie mogelijk te maken. U kunt de uitgebreide definitie van het GENRAL bericht hier op de UN/EDIFACT website lezen
   
 • HANMOV (Cargo/Goods Handling and Movement Message): Volgens de EDIFACT-standaard is HANMOV de naam van zes tekens voor een elektronisch vracht-/goederenafhandelings- en -bewegingsbericht. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van HANMOV luidt als volgt: Dit bericht bevat twee functionaliteiten: 1.) Een bericht van een partij aan een magazijn/distributiecentrum waarin de afhandelingsdiensten en waar nodig de verplaatsing van gespecificeerde goederen worden aangegeven. 2.) Een bericht van een logistieke dienstverlener (d.w.z. magazijn, logistiek centrum, distributiecentrum) aan een besteller waarin de status van de behandelingsdiensten en waar nodig de verplaatsing van gespecificeerde goederen wordt gemeld. 

  Beide zijn beperkt tot magazijnen binnen de jurisdictie van het distributiecentrum. U kunt de uitgebreide definitie van het HANMOV bericht op de UN/EDIFACT website hier lezen. are limited to warehouses within the jurisdiction of the distribution centre. You can read the extended definition of the HANMOV message on the UN/EDIFACT website hier lezen
   
 • IFTMAN (Arrival Notice Message/ Bericht van aankomst): Volgens de EDIFACT standaard is IFTMAN de naam van zes karakters voor een elektronisch bericht van aankomst.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van IFTMAN is als volgt: Een bericht van de partij die expeditie- en/of transportdiensten levert aan de partij zoals is aangegeven in het contract, waarin kennisgeving en details van de aankomst van de zending worden gegeven. U kunt de uitgebreide definitie van het IFTMAN bericht hier op de UN/EDIFACT website lezen.
   
 • IFTMIN (Instruction Message/Instructiebericht): Volgens de EDIFACT-norm is IFTMIN de naam van zes tekens voor een elektronisch instructiebericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van IFTMIN is als volgt: Een bericht van de partij die een instructie geeft met betrekking tot expeditie/transportdiensten voor een zending onder overeengekomen voorwaarden, aan de partij die de expeditie en/of transportdiensten regelt. De uitgebreide definitie van het IFTMIN-bericht kunt u hier op de website van UN/EDIFACT lezen
   
 • INSDES (Instruction to Dispatch Message): Volgens de EDIFACT-standaard is INSDES de naam van zes tekens voor een elektronisch instructie-verzendbericht. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van INSDES is als volgt: Een bericht van een partij aan een andere partij die controle heeft over bestelde goederen, waarin instructies worden gegeven om een zending in de wacht te zetten of te verzenden volgens de in het bericht gespecificeerde voorwaarden. U kunt de uitgebreide definitie van het INSDES-bericht hier op de website van UN/EDIFACT lezen.
   
 • INSRPT (Inspection Report Message/Inspectierapportbericht): Volgens de EDIFACT-norm is INSRPT de naam bestaande uit zes tekens voor een elektronisch inspectierapportbericht. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van INSRPT is als volgt: Een bericht dat wordt verzonden door de inspectiedienst van een klant, of zijn agent, om een leverancier en andere belanghebbende partijen te informeren over de resultaten van de inspectie die is uitgevoerd op artikelen die voor verzending naar een klant zijn bestemd. U kunt de uitgebreide definitie van het INSRPT-bericht hier op de UN/EDIFACT-website lezen
   
 • INVOIC (Invoice Message/Factuur Bericht): Volgens de EDIFACT standaard, is INVOIC de zes karakters naam voor een elektronische factuur. Het is een van de meest gebruikte EDI berichten in verschillende industrieën. In Noord Amerika wordt het meestal een EDI 810 genoemd in overeenstemming met de ANSI X12 standaard. In een typisch bedrijfsscenario stuurt een leverancier het INVOIC bericht naar een klant (koper) na de vervulling van een inkooporder (PO), of ORDERS bericht.

  Het INVOIC-bericht bevat, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie:

  - Zakelijke informatie (adres, telefoonnummer, etc.) voor zowel afnemer als leverancier

  - Regelitems die duidelijk de in rekening gebrachte goederen en/of diensten vermelden
  - Datum van uitgifte
  - Betalingsvoorwaarden (bv. moet binnen 30 dagen worden betaald)
  - Totaal verschuldigde bedrag 
  - Belasting of BTW (indien van toepassing


  De officiële UN/EDIFACT definitie luidt als volgt: Een bericht waarin betaling wordt gevorderd voor goederen of diensten die zijn geleverd onder voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper. Deze specificatie geeft de definitie van het Invoice bericht (INVOIC) voor gebruik in Electronic Data Interchange (EDI) tussen handelspartners betrokken bij administratie, handel en transport. Klik hier om de uitgebreide definitie van INVOIC op de UN/EDIFACT website te lezen.

 • INVRPT (Inventory Report Message): Volgens de EDIFACT standaard is INVRPT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch inventarisatie rapport. Het INVRPT bericht wordt vaak gebruikt in de productie industrie en dient om informatie te verstrekken over voorraadniveaus. Het werkt op twee manieren en kan worden verzonden door de koper of door de leverancier. In Noord-Amerika wordt het vaak aangeduid als een EDI 846 in overeenstemming met de ANSI X12 standaard. 

  Volgens de EDIFACT standaard is INVRPT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch inventarisatie rapport. Het INVRPT bericht wordt vaak gebruikt in de productie industrie en dient om informatie te verstrekken over voorraadniveaus. Het werkt op twee manieren en kan worden verzonden door de koper of door de leverancier. In Noord-Amerika wordt het vaak aangeduid als een EDI 846 in overeenstemming met de ANSI X12 standaard. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie luidt als volgt: Een bericht dat informatie specificeert met betrekking tot aangehouden voorraden. Het Inventory report bericht is bedoeld om te worden gebruikt in beide richtingen tussen handelspartners Klik hier om de uitgebreide definitie van INVRPT te lezen op de UN/EDIFACT website.
   
 • ORDCHG (Purchase Order Change Request Message): Volgens de EDIFACT standaard is ORDCHG de zes karakters tellende naam voor een elektronisch inkooporder wijzigingsverzoek. Het ORDCHG bericht is geïnitieerd door de koper en wordt gebruikt om een wijziging aan te vragen op een inkooporder (ORDERS) die de koper eerder heeft ingediend, of om wijzigingen te accepteren op de inkooporder die door de leverancier zijn aangebracht. Het wordt gewoonlijk aangeduid als een EDI 860 in Noord-Amerika in overeenstemming met de ANSI X12 standaard. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie is als volgt: Een bericht van de koper aan de verkoper, waarin de details worden gespecificeerd van het verzoek van de koper om een inkooporder te wijzigen. Klik hier om de uitgebreide definitie te lezen op de UN/EDIFACT website. 
   
 • ORDERS (Purchase Order Message): Volgens de EDIFACT standaard, is ORDERS de zes karakters naam voor een electronische inkooporder (purchase order) (PO). Het is een van de meest uitgewisselde EDI documenten in alle industrieën. In een typisch zakelijk scenario stuurt een inkoper (winkelier of ander) een ORDERS bericht naar een leverancier om goederen en/of diensten te bestellen, waarna de leverancier een factuur (INVOIC) stuurt. Dit bericht wordt gewoonlijk een EDI 850 genoemd in Noord-Amerika, in overeenstemming met de ANSI X12 standaard. 

  Een ORDERS bericht bevat, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie:
  - Beschrijving van de gevraagde goederen en/of diensten in de vorm van afzonderlijke posten
  - Hoeveelheid van de gevraagde goederen/en of diensten
  - Leveringsvoorwaarden (d.w.z., moet binnen 10 dagen worden geleverd)
  - Totaal te factureren bedrag 

  De officiële UN/EDIFACT definitie luidt als volgt: Een bericht dat details specificeert voor goederen of diensten die zijn besteld onder voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper. Klik hier om de uitgebreide definitie te lezen op de UN/EDIFACT website.
   
 • ORDRSP (Purchase Order Response Message): Volgens de EDIFACT-norm is ORDRSP de naam van zes karakters voor een elektronische aankooporderreactie. Het wordt in alle bedrijfstakken gebruikt. In een typisch zakelijk scenario ontvangt een leverancier een inkooporder (ORDERS) van een klant en bevestigt vervolgens de ontvangst van die order door een ORDRSP bericht als antwoord te sturen.  

  Het ORDRSP bericht bevat ook informatie over of de inkooporder is geaccepteerd, afgewezen, of geaccepteerd met wijzigingen, en deze gegevens zijn opgenomen in het EDI document.

  De officiële UN/EDIFACT definitie is als volgt: Een bericht van de verkoper aan de koper, als reactie op een inkooporder bericht of een inkooporder wijzigingsverzoek bericht. Klik hier om de uitgebreide definitie te lezen op de UN/EDIFACT website.
   
 • OSTENQ (Delivery Just In Time Message): Volgens de EDIFACT standaard is OSTENQ de zes karakters tellende naam voor een elektronisch bericht over de status van een bestelling.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van OSTENQ is als volgt: Een bericht tussen een koper of agent van de koper en een verkoper of agent van de verkoper voor informatie over de huidige status van een eerder verzonden order(s). U kunt de uitgebreide definitie van het OSTENQ bericht op de UN/EDIFACT website hier lezen
   
 • OSTRPT (Order Status Report Message): Volgens de EDIFACT standaard is OSTRPT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch order status rapport.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van OSTRPT is als volgt: Een bericht tussen een koper of agent van de koper en een verkoper of agent van de verkoper waarin statusinformatie wordt gemeld over de huidige status van een eerder verzonden order(s). Dit kan een antwoord zijn op een orderstatus of een rapport zoals overeengekomen tussen de partners. U kunt de uitgebreide definitie van het FINSTA-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • PRICAT (Price/Sales Catalogue Message - Prijs/verkoop catalogus bericht): Volgens de EDIFACT standaard is PRICAT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch prijs/verkoop catalogus bericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van PRICAT luidt als volgt: Dit bericht kan worden gebruikt voor verschillende communicatiefuncties tussen financiële instellingen en hun klanten. De meest voorkomende functie is het verstrekken van een overzicht van geboekte items op de rekening van een klant. Het berichttype kan meerdere rekeningen bevatten (vermeld in het B-niveau). U kunt de uitgebreide definitie van het PRICAT-bericht op de UN/EDIFACT-website hier lezen
   
 • PRIHIS (Pricing History Message): Volgens de EDIFACT standaard is PRIHIS de zes karakters tellende naam voor een elektronisch pricing history bericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van PRIHIS luidt als volgt: Een bericht dat de Prijsgeschiedenis en gerelateerde informatie verstrekt van eerder bestelde goederen onder voorwaarden die tussen een verkoper en een koper zijn overeengekomen. U kunt de uitgebreide definitie van het FINSTA bericht op de UN/EDIFACT website hier lezen.
   
 • PRODAT (Product Data Message): Volgens de EDIFACT standaard is PRODAT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch product data bericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van PRODAT is als volgt: Een bericht om stamgegevens - een set gegevens die zelden wordt gewijzigd - in te dienen ter identificatie en beschrijving van producten die een leverancier aanbiedt aan zijn (potentiële) klant of afnemer. Deze informatie met een lange geldigheidsduur omvat een technische en functionele productbeschrijving, maar geen commerciële voorwaarden. Dit bericht kan ook worden gebruikt om de informatie over een eerder verstuurd PRODAT-bericht bij te werken. U kan de uitgebreide definitie van het FINSTA bericht op de UN/EDIFACT website hier nalezen
   
 • Purchase Order (PO): Een inkooporder (PO) is een van de meest uitgewisselde zakelijke documenten in alle bedrijfstakken. In een typisch bedrijfsscenario stuurt een koper (detailhandelaar of andere) een inkooporder naar een leverancier om goederen en/of diensten te bestellen, waarna de leverancier een factuur stuurt.

  Inkooporders kunnen elektronisch worden verzonden. In Noord-Amerika wordt de elektronische versie van een inkooporder gewoonlijk een EDI 850 genoemd, in overeenstemming met de ANSI X12-norm. In Europa worden elektronische inkooporders gewoonlijk aangeduid als ORDERS-berichten volgens de UN/EDIFACT-norm.

  Een inkooporder bevat, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie:
  - Beschrijving van de gevraagde goederen en/of diensten, gepresenteerd als afzonderlijke posten
  - Hoeveelheid van de gevraagde goederen/en of diensten
  - Leveringsvoorwaarden (d.w.z., moet binnen 10 dagen worden geleverd)
  - Totaal te factureren bedrag

  Purchase Order Acknowledgment (Inkooporderbevestiging): In een typisch bedrijfsscenario ontvangt een leverancier een inkooporder van een klant en bevestigt vervolgens de ontvangst van die order door in antwoord daarop een inkooporderbevestiging te sturen. Een inkooporderbevestiging bevat ook informatie over of de inkooporder al dan niet is geaccepteerd, afgewezen, of geaccepteerd met wijzigingen. 

  Inkooporderbevestigingen kunnen elektronisch worden verzonden. In Noord-Amerika wordt de elektronische versie van een inkooporderbevestiging gewoonlijk een EDI 855 genoemd, in overeenstemming met de ANSI X12 standaard. In Europa worden elektronische inkooporderbevestigingen gewoonlijk aangeduid als ORDRSP-berichten volgens de UN/EDIFACT-norm.
   
 • RECADV (Receiving Advice Message): Volgens de EDIFACT standaard is RECADV de zes karakters tellende naam voor een electronisch ontvangstadvies bericht. Dit RECADV bericht wordt door de ontvanger naar de verzender gestuurd om deze te informeren dat de bestelling op de beoogde bestemming is aangekomen. Het RECADV-bericht informeert de verzender ook als de ontvangen inhoud afwijkt van de inhoud die vermeld staat op andere documenten in dezelfde transactie, zoals de inkooporder (ORDERS). In Noord-Amerika wordt het RECAVD bericht gewoonlijk aangeduid als een EDI 861 Ontvangstadvies/Acceptatie certificaat in overeenstemming met de ANSI X12 standaard. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie luidt als volgt: Dit bericht is bedoeld om tegemoet te komen aan de zakelijke behoeften met betrekking tot de goederenontvangst. Dit bericht wordt gebruikt om de fysieke ontvangst van goederen te melden. Het bericht maakt het mogelijk discrepanties in producten, hoeveelheden, voorwaarden, verpakkingen, etc. te melden. 

  Het bericht kan alleen de informatie bevatten dat de ontvangen zending volledig in overeenstemming is met de zendingsinformatie die in het bericht "bericht van verzending" is vermeld. In het geval er geen bijzonderheden moeten worden verstrekt.

  Het bericht kan informatie bevatten over de discrepanties:
  - Tussen de ontvangen zending en de zendingsinformatie die in het Despatch advice message (bericht van afzending) is vermeld (DESADV)
  - Tussen de ontvangen goederen en de bestelde goederen in de ORDERS-, DELFOR- of DELJIT-informatie

  REMADV (Remittance Advice Message): Volgens de EDIFACT-standaard is REMADV de naam van zes karakters voor een elektronisch remittance advice-bericht. 

  De officiële UN/EDIFACT definitie van REMADV is als volgt: Het Remittance Advice is een communicatie tussen handelspartners, bijv. verkoper, koper, financiële instellingen, die een gedetailleerde verantwoording geeft met betrekking tot een betaling, of een andere vorm van financiële afwikkeling, voor de levering van goederen en/of diensten zoals gedetailleerd in het advies. U kunt de uitgebreide definitie van het REMADV bericht op de UN/EDIFACT website hier lezen
   
 • Sales Order (SO)/Verkooporder:  Wanneer bedrijven elektronisch gegevens uitwisselen, komen de termen inkooporder (PO) en verkooporder (SO) vaak voor in het bestelproces. In principe zijn ze hetzelfde omdat de informatie in het document identiek is. Bovendien, wanneer een EDI standaard wordt gebruikt, worden beide records aangeduid met dezelfde afkorting volgens de EDIFACT of ANSI X12 standaard: respectievelijk ORDERS of EDI 850. 

  Het gebruik van inkooporder vs. verkooporder wordt bepaald door de opvatting van de marktdeelnemer. Terwijl inkooporder verwijst naar een uitgaande order voor de aankoop van goederen of diensten, wordt de term verkooporder gebruikt in het geval dat de order wordt ontvangen aan de verkoopzijde (inkomend). Verkooporder (SO) wordt daarom gebruikt om orders aan te duiden die door de leverancier van de afnemer worden ontvangen.

  Een verkooporder bevat, maar is niet beperkt tot, de volgende informatie:
  - Beschrijving van de gevraagde goederen en/of diensten, gepresenteerd als afzonderlijke posten
  - Hoeveelheid van de gevraagde goederen/en of diensten
  - Leveringsvoorwaarden (d.w.z. moet binnen 10 dagen worden geleverd)
  - Totaal te factureren bedrag

  SLSFCT (Sales Forecast Message): Volgens de EDIFACT standaard is SLSFCT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch sales forecast bericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van SLSFCT is als volgt: Een bericht om de transmissie mogelijk te maken van prognosegegevens met betrekking tot producten of diensten, zoals overeenkomstige locatie, periode, productidentificatie, prijsstelling, geldbedrag, hoeveelheid, marktsectorinformatie, verkooppartijen. Het stelt de ontvanger in staat de informatie automatisch te verwerken en te gebruiken voor productie, planning, marketing, statistische doeleinden, etc. U kunt de uitgebreide definitie van het SLSFCT bericht op de UN/EDIFACT website hier lezen. SLSRPT: (Sales Data Report Message) Volgens de EDIFACT standaard is SLSRPT de zes karakters tellende naam voor een elektronisch sales data report bericht.

  De officiële UN/EDIFACT definitie van SLSRPT is als volgt: Een bericht om de overdracht van productactiviteit met betrekking tot de verkoop van producten of diensten mogelijk te maken, zoals de locatie van de activiteit, datum, tijd of periode, hoeveelheid, prijsstelling, geldbedrag, markt, betrokken partijen en andere gegevens die verschillende verkoopprocessen mogelijk maken. Dergelijke activiteitsinformatie stelt de ontvanger in staat statistische en kwantitatieve analyses uit te voeren ter ondersteuning van productie, planning, marketing, bevoorrading, en andere processen. U kunt de uitgebreide definitie van het SLSRPT bericht op de UN/EDIFACT website hier lezen

Communicatie Protocollen

De EDI standaard of e-facturatie standaard legt de voorwaarden vast voor het specifieke formaat waarin gegevens tussen handelspartners moeten worden verzonden, of welke EDI berichttypes moeten worden gebruikt. Maar daarnaast zijn er ook communicatieprotocollen die voorschrijven hoe de EDI berichten moeten worden verzonden, bijvoorbeeld via een AS2 verbinding. Communicatie protocollen worden ook wel file transfer methodes genoemd, en het is belangrijk om er een te kiezen die een veilige uitwisseling route biedt zodat EDI berichten zonder interferentie van punt A naar punt B worden doorgegeven.

 • Allegro: Een VAN netwerk (value added network) voor de uitwisseling van gegevens
   
 • API: API staat voor Application Programming Interface. De eenvoudigste uitleg van een API is dat het real-time uitwisseling van gegevens tussen twee of meer systemen mogelijk maakt. Met andere woorden, een API biedt een deur naar een systeem van een derde partij. Op die manier kan de informatie in het ene systeem worden benaderd, opgenomen en gebruikt door een ander systeem. 

  Met betrekking tot EDI zijn er drie belangrijke verschillen: 1.) API's kunnen traditionele documentuitwisselingsmethodes vervangen, maar in tegenstelling tot EDI, is dat niet hun enige doel. 2.) In tegenstelling tot EDI, hebben API's (nog) geen vaste standaarden en protocollen, zoals EDIFACT of Noord-Amerika's ANSI X12. 3.) API's vereisen lifecycle management en API versioning in het bijzonder, hetgeen continue monitoring, updates, en onderhoud vereist. 

  API's worden echter in bijna elk groot integratieproject gebruikt, bijvoorbeeld om een cloud-gebaseerde EDI oplossing te verbinden met een back-end ERP (bijv. SAP).
   
 • AS1 (Applicability Statement 1): Een communicatiemethode die gebruik maakt van S/MIME (Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions) en Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) gebruikt voor de uitwisseling van EDI-transacties over het internet
 • AS2 (Applicability Statement 2): AS2 is een communicatieprotocol dat is ontworpen om bedrijfsgegevens veilig via het internet van het ene systeem naar het andere te versturen. EDI via AS2 werd voor het eerst geïntroduceerd in 2002 als een directe uitbreiding van zijn voorganger AS1 (Applicability Statement 1), dat in het begin van de jaren 90 werd gecreëerd.  

  Het belangrijkste verschil tussen AS2 en AS1 ligt in de transportmethoden die zij gebruiken. Terwijl AS1 gegevens via e-mail overdraagt met gebruikmaking van het Simple Mail Transport Protocol (SMTP), gebruikt AS2 HTTP/S (Hypertext Transport Protocol Secure), hetgeen real-time communicatie mogelijk maakt.

  AS2 werd populair in de retail industrie in het begin van de jaren 2000, en won snel aan populariteit in alle andere industrieën vanwege het feit dat het de beste componenten van alle andere communicatie protocollen combineert. Enkele unieke kenmerken van het AS2 communicatieprotocol zijn encryptie, digitale handtekeningen, en onweerlegbaarheid.
   
 • AS3 (Applicability Statement 3): Een communicatiemethode die gebruik maakt van FTP/S om EDI-transacties via het internet te verzenden.
   
 • AS4: (Applicability Statement 4): AS4 is een communicatieprotocol dat is ontworpen om bedrijfsgegevens veilig via het internet van het ene systeem naar het andere te verzenden. In het kort is AS4 een verbeterde versie van zijn voorgangers, AS1, AS2, en AS3. Enkele kenmerken van AS4 zijn bestandscompressie, encryptie, en onweerlegbaarheid, welke alle ook kenmerken zijn van AS2. AS4 is echter gebaseerd op webdiensten en, in tegenstelling tot AS2, vereist het niet altijd een online status. In plaats daarvan heeft AS4 de mogelijkheid om berichten op te halen bij de ontvanger zelfs als hun systeem offline is omdat het altijd actief is.

  Ondanks dat AS4 het nieuwste communicatie protocol is in de Applicability Statement familie, is AS2 nog steeds het meest gebruikte protocol om EDI data te verzenden van de vier. Dat komt omdat veel leveranciers geen andere keuze hebben. Bijvoorbeeld, Walmart vereist dat alle leveranciers EDI berichten via het AS2 protocol versturen.
   
 • Email: Dit is een veelgebruikt communicatieprotocol dat officieel SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) wordt genoemd. Veel organisaties versturen facturen en andere zakelijke documenten als PDF-bijlagen via e-mail, maar nu aanvallen op de toeleveringsketen toenemen, is e-mail niet langer een aanbevolen communicatieprotocol. Bij e-mail ontbreken standaard aspecten als versleuteling en authenticatie. In het algemeen betekent dit dat alle berichten die via e-mail worden verzonden relatief kwetsbaar zijn voor hackers.
   
 • ENX: Het ENX-netwerk is een gezamenlijke oplossing van de Europese automobielindustrie voor de veilige uitwisseling van kritieke gegevens over ontwikkeling, inkoop en productiecontrole, die door meer dan 1000 bedrijven in meer dan 40 landen worden gebruikt.
   
 • eXite: Een VAN netwerk (value added network) voor de uitwisseling van gegevens.
   
 • FTP (File Transfer Protocol): FTP is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt om via het Internet gegevens van het ene systeem naar het andere over te brengen. FTP wordt vaak door bedrijven gebruikt om bestanden van het ene systeem naar het andere over te brengen. Om op deze manier gegevens over te dragen is een FTP-client nodig, die standaard in de meeste webbrowsers is opgenomen. Een voorbeeld van een FTP-bestandsoverdracht is het downloaden van bestanden van een server naar een lokaal apparaat. 
   
 • FTP SSL (File Transfer Protocol over Secure Sockets Layer): FTP SSL maakt het mogelijk dat sessies tussen een FTP client en server worden gecodeerd.
   
 • GXS: Een VAN netwerk (value added network) voor de uitwisseling van gegevens.
   
 • HTTP (HyperText Transfer Protocol): HTTP is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt om bestanden op te vragen en over te dragen via het internet. HTTP wordt voornamelijk gebruikt om webpagina's via het internet weer te geven en is te zien in de URL van de website. HTTP is grotendeels vervangen door HTTPS. 
   
 • HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): is een beveiligde versie van het HTTP (Hypertext Transfer Protocol) communicatieprotocol. HTTPS heeft HTTP grotendeels vervangen door zijn SSL/TLS-uitbreiding, die zorgt voor encryptie en veilige serveridentificatie. HTTPS wordt het meest gebruikt om webpagina's op te vragen en weer te geven via het internet en is te herkennen in de meeste URL's van websites.
   
 • OFTP (ODETTE File Transfer Protocol Version 1.0): OFTP en OFTP2 zijn de belangrijkste EDI communicatieprotocollen voor de Europese automobielindustrie. Beide zijn ontwikkeld door ODETTE, een Europees samenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat kijkt naar wat er binnen de automobielindustrie nodig is om maximale efficiëntie in de toeleveringsketen te brengen. 

  OFTP versie 1.0 is toegesneden op de specifieke communicatie-eisen van de automobielindustrie en is geïmplementeerd bij de meeste grote automobielbedrijven, waaronder Audi, BMW, Ford, Hyundai, Opel, Volkswagen, Skoda, Volvo en meer. 

  Dit protocol werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de automobielindustrie, wordt het ook gebruikt in onder meer de verwerkende industrie, de detailhandel, het bankwezen en de overheid.
   
 • OFTP2 (ODETTE File Transfer Protocol Version 2.0): OFTP en OFTP2 zijn de belangrijkste EDI communicatieprotocollen voor de Europese automobielindustrie. Beide zijn ontwikkeld door ODETTE, een Europees samenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat kijkt naar wat er binnen de automobielindustrie nodig is om maximale efficiëntie in de toeleveringsketen te brengen.  

  OFTP2, of OFTP versie 2, is een bijgewerkte versie van het OFTP versie 1.0 protocol. Het omvat gegevenscompressie, digitale certificaten en de mogelijkheid om grote bestanden over het internet te verzenden.
   
 • POP3 (Post Office Protocol 3): POP3 is een communicatieprotocol voor EDI/XML om e-mail van een mailserver op te halen.
   
 • SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security): Het SSL/TLS-protocol versleutelt alle soorten internetverkeer, waardoor veilige internetcommunicatie (en dus internethandel) mogelijk wordt.
   
 • Secure FTP: Zie definitie voor SFTP. 
   
 • SFTP (Simple File Transfer Protocol): Een netwerkprotocol dat bestandsoverdracht en -manipulatie over een betrouwbare datastroom mogelijk maakt. Het wordt gewoonlijk gebruikt in combinatie met het SSH-2 protocol voor een veilige bestandsoverdracht (zie ook SSH).
   
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): SMTP is een communicatieprotocol dat meer algemeen wordt aangeduid als e-mail. Veel organisaties versturen facturen en andere zakelijke documenten als PDF-bijlagen via e-mail (SMTP), maar nu aanvallen op de toeleveringsketen toenemen, is SMTP niet langer een aanbevolen communicatieprotocol. Standaard ontbreekt het SMTP aan aspecten van versleuteling en authenticatie. In het algemeen betekent dit dat alle berichten die via SMTP worden verzonden, relatief kwetsbaar zijn en openstaan voor hackers.
   
 • SOAP (Simple Object Access Protocol): Een specificatie van een berichtenprotocol voor de uitwisseling van gestructureerde informatie bij de implementatie van web-diensten in computernetwerken. Het gebruikt de XML-informatieset voor het berichtenformaat, en het vertrouwt op applicatielaagprotocollen, meestal Hypertext Transfer Protocol (HTTP), hoewel sommige oudere systemen communiceren via Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), voor berichtenonderhandeling en -verzending.
   
 • TLS (Transport Layer Security): TLS is een bijgewerkte, veiliger versie van SSL.
   
 • X25: Een communicatieprotocol voor EDI/XML documentuitwisseling. 
   
 • X.400: Een communicatieprotocol voor EDI/XML documentuitwisseling. X.400 is een reeks protocollen die normen definieert voor e-mail berichtensystemen. Het werd gedefinieerd door de ITU-TS (International Telecommunications Union-Telecommunications Sector) in 1984 en opnieuw in 1988. X.400 wordt meer gebruikt in Europa en Canada dan in de V.S..
   
 • X.400 P7: Zie definitie voor X.400.

Communicatienetwerken

Voor bedrijven die bestanden overdragen op basis van gemeenschappelijke EDI- en/of e-factureringsstandaarden of die onder een bepaalde industriecategorie vallen, is de communicatiemethode vaak afhankelijk van een specifieke netwerkverbinding. In elk geval moeten alle bestanden in het juiste formaat en via het juiste netwerk worden verzonden en om geaccepteerd te worden.

In deze sectie vindt u gangbare EDI en e-facturatie communicatienetwerken. 

 • AXN (American Network eXchange): Het AXN is een groot, particulier extranet dat toeleveranciers van de automobielindustrie verbindt met autofabrikanten.
   
 • Chorus Pro: Chorus Pro werd in 2017 het officiële elektronische facturatieplatform voor de Franse overheid. Chorus Pro is het digitale platform waarin leveranciers aan de Franse overheid hun facturen moeten indienen. Het platform is gekoppeld aan het financiële informatiesysteem van de Franse staat, Chorus.

  Chorus Pro heeft bewezen het volgende te kunnen doen: 1.) Betalingen op tijd verbeteren door het verzendproces van facturen te versnellen, 2.) Druk- en verzendkosten verlagen, en 3.) Het vertrouwen in publieke leveranciers vergroten door te zorgen voor meer transparantie door het toezicht van gebruikers op het betalingsproces in realtime te volgen.

  BELANGRIJK: Vanaf januari 2023 zal e-facturering via het Chorus Pro-platform waarschijnlijk verplicht zijn voor bedrijven die in Frankrijk betrokken zijn bij business-to-business (B2B) transacties.
   
 • COMPTIA (Computing Technology Industry Association): COMPTIA is een Amerikaanse non-profitorganisatie die professionele certificeringen uitgeeft voor de informatietechnologiesector (IT).
   
 • Digipoort: Kort samengevat is Digipoort een VAN voor e-facturering in Nederland. Het is ook een communicatienetwerk. Digipoort is het IT-centrum waar de berichtenstromen voor de overheid worden verwerkt. Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor. Digipoort ontvangt het bericht, controleert het bericht op een aantal eisen, en bevestigt vervolgens, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van het bericht.  Definitie door Logius.
   
 • EDIFICE: EDIFICE is het wereldwijde netwerk voor B2B-integratie in hightechindustrieën en stimuleert en maakt wereldwijde gestandaardiseerde B2B-aanvaarding mogelijk door het delen van beste praktijken en informatie en het beïnvloeden van de ontwikkeling van normen. EDIFICE is een non-profit organisatie, geregistreerd in België. Definitie door EDIFICE.
   
 • ENX (European Network eXchange): Het ENX-netwerk is een gezamenlijke oplossing van de Europese automobielindustrie voor de veilige uitwisseling van kritieke gegevens over ontwikkeling, aankoop en productiecontrole, die door meer dan 1000 bedrijven in meer dan 40 landen worden gebruikt.
   
 • FACe Network: Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers Europees netwerk.
   
 • FatturaPA: FatturaPA is een elektronische factuur (decreet voorzien in de Italiaanse wet nr. 633, 1972, artikel 21, lid 1) en is het enige type factuur dat zal worden aanvaard door de overheidsdiensten in Italië die, volgens de wet, verplicht zijn gebruik te maken van het uitwisselingssysteem (AKA communicatienetwerk).
   
 • GALIA: Dit is een Frans orgaan en communicatienetwerk voor de automobielindustrie. GALIA werd in 1984 opgericht om te voldoen aan een dringende behoefte om de uitwisseling tussen zakenpartners in de automobielindustrie te verbeteren. In die tijd was er nog geen internet of EDI en stond EDTi (uitwisseling van technische gegevens) nog in de kinderschoenen. Eerder hield GALIA zich bezig met logistiek, het definiëren van etiketnormen, verpakkingen en pallets, plastic dozen, kleine metalen containers, en EDI-berichten. Tegenwoordig houdt GALIA zich ook bezig met uitwisselingen op het gebied van engineering en B2B/facturering en processen om de prestaties van de toeleveringsketen te verbeteren.
   
 • GDSN (Global Data Synchronization Network): Het GDSN biedt een kader waarmee alle datapools naadloos kunnen samenwerken en gegevens kunnen delen.
   
 • JNX (Japanese Network Exchange): De JNX is een op IP gebaseerd netwerk voor de Japanse automobielindustrie.
   
 • KNX: Het IP-gebaseerde netwerk voor de Koreaanse automobielindustrie.
   
 • KOBAK: Een real-time btw-aangifte is sinds 1 juli 2018 verplicht voor facturen met een belastingdruk van 100.000 HUF/320 EUR of meer per factuur. De nationale belasting- en douanedienst van Hongarije, AKA NAV (Nemzeti Adoes Vamhivatai), biedt voor deze meldingen het zogeheten KOBAK-systeem aan.
   
 • Mercurius: Mercurius is het softwareplatform dat Belgische overheidsdiensten gebruiken om e-facturen en andere documenten in UBL-formaat te ontvangen en te verwerken. Net als het Billit-facturatieplatform is het verbonden met een gecertificeerd PEPPOL-toegangspunt.
   
 • PECOS P2P (Professional Electronic Commerce Online System): PECOS P2P is het online purchase-to-pay (P2P) systeem en communicatienetwerk van de Schotse overheid. 
   
 • PEPPOL Network: PEPPOL staat voor Pan-European Public Procurement OnLine. Het is in 2008 opgericht met als doel een gemeenschappelijke technische standaard te creëren voor de elektronische uitwisseling van documenten (eProcurement) voor de nationale en internationale handel in Europa. Vanaf het begin was de belangrijkste reden om een primaire norm voor eProcurement in te voeren het opbouwen van een gemeenschap rond veilige gegevensuitwisseling tussen handelspartners zonder dat daarbij afbreuk werd gedaan aan het recht van elk bedrijf om zijn eigen dienstverlener te kiezen (met andere woorden, een EDI- of e-factureringsleverancier).

  Elk bedrijf kan lid worden van de internationale gemeenschap door zich aan te sluiten op een digitale infrastructuur die bekend staat als het PEPPOL-netwerk via PEPPOL-toegangspunten - maar niet zonder de nodige verificatie. Het PEPPOL-netwerk wordt bestuurd door een non-profitorganisatie, OpenPEPPOL genaamd, die eenvoudig gezegd verantwoordelijk is voor het succes en de integriteit van het netwerk. Om op koers te blijven, heeft de organisatie vier grote ambities die alle wijzen op een digitale eengemaakte markt voor zowel business-to-government (B2G) als business-to-business (B2B) eProcurement in Europa.
   
 • Simplerinvoicing: De Stichting Simplerinvoicing is de voormalige Nederlandse PEPPOL-autoriteit (NPa). Simplerinvoicing bestaat niet meer per 31 december 2020. Zij is vervangen door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken.
   
 • VPN: Virtueel Privé Netwerk.

Dataformaten

Gegevensformaten zijn de verschillende manieren waarop gestructureerde gegevens kunnen worden georganiseerd. Wanneer handelspartners elektronisch gegevens uitwisselen, moeten zij het vooraf eens worden over het specifieke gegevensformaat, zodat hun back-end systemen in staat zijn de informatie te lezen en te verwerken, of, met andere woorden, dezelfde taal spreken. Het overeengekomen formaat gaat vaak vergezeld van of is gerelateerd aan de toepasselijke EDI- en/of e-factureringsnorm, tenzij de bestanden via e-mail worden verstuurd, in welk geval het gegevensformaat waarschijnlijk gebaseerd is op persoonlijke voorkeur of ongestructureerd is. 

In deze sectie vindt u de definities voor de meest gebruikte data formaten, zowel gestructureerd als ongestructureerd. 

 • CSV (Comma Separated Values): CSV is een plat tekstbestand dat gegevens bevat in regels, gescheiden door komma's. Het wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen verschillende toepassingen. U kunt een CSV-bestand ook omzetten naar een Excel-bestand om een meer georganiseerd beeld van de gegevens te krijgen.

  De gegevens in een CSV-bestand zien er ongeveer zo uit:

  Naam, e-mail, telefoonnummer

  Tom Jones,tjones@TIEKinetix.com,1234567890

  Dina Smith,dsmith@TIEKinetix.com,0123456789
   
 • Delimited Flat File: Een delimited flat file bevat één of meer records die van elkaar gescheiden zijn door een gespecificeerd scheidingsteken. Elke record kan bijvoorbeeld worden afgesloten met het lijnscheidingsteken van het besturingssysteem en elk veld in een record kan worden gescheiden door een komma.

  De gegevens in een flat file met scheidingstekens zien er ongeveer zo uit:
  Naam, e-mail 
  Tom Jones,tjones@TIEKinetix.com
  Dina Smith,dsmith@TIEKinetix.com
   
 • eXtensible Markup Language: AKA, XML. Extensible Markup Language is ontworpen om de functionaliteit van het web te verbeteren door meer flexibele en aanpasbare informatie-identificatie te bieden. Het wordt extensible genoemd omdat het geen vaste opmaak is zoals Hypertext Markup Language (een enkele, vooraf gedefinieerde opmaaktaal). 

  In plaats daarvan is Extensible Markup Language eigenlijk een metataal (een taal voor het beschrijven van andere talen) die het mogelijk maakt markup-talen aan te passen voor onbeperkte documenttypes. Extensible Markup Language kan dit doen omdat het geschreven is in Standard Generalized Markup Language, de internationale standaard metataal voor tekstopmaak.
   
 • IDoc (Intermediate Document): IDoc is het documentformaat van SAP dat wordt gebruikt voor gegevensoverdracht bij zakelijke transacties.
   
 • In-House Format: Een document- of bestandsformaat dat door de organisatie zelf is gecreëerd.
   
 • JSON (JavaScript Object Notation): JSON is het gestandaardiseerde formaat voor gegevensuitwisseling en is gebaseerd op een subset van de JavaScript Programmeertaal Standaard. Het is een tekstgebaseerd formaat dat gemakkelijk te lezen en te schrijven is voor mensen en gemakkelijk te verwerken en te genereren door computers. Het is een van de populairste, meest gebruikte standaardformaten om gegevens uit te wisselen en op te slaan.
   
 • PDF (Portable Document Format): Een PDF is een open standaard die wordt onderhouden door de International Organization for Standardization (ISO). PDF-documenten kunnen links, knoppen, formuliervelden, audio, video en bedrijfslogica bevatten, en ze kunnen elektronisch worden ondertekend. Definitie van Adobe.
   
 • Positional Flat File: Een positional flat file heeft velden die een vaste maximale lengte hebben en records die een gemeenschappelijk einde van de record hebben.

  De gegevens in een positional flat file zien er ongeveer zo uit:
  Naam     ,   Email                
  Tom Jones        tjones@TIEKinetix.com        \n
  Dina Smith        dsmith@TIEKinetix.com     \n
   
 • SAF-T: SAF-T, wat staat voor "Standard Audit File for Tax", is een internationale standaard voor de elektronische uitwisseling van betrouwbare boekhoudkundige gegevens van bedrijven aan een belastingdienst of externe auditor. Het doel achter het SAF-T systeem is om het proces van het uitvoeren van belastingcontroles door belastingautoriteiten te vergemakkelijken en te stroomlijnen en om de administratieve last voor bedrijven te verminderen.
   
  Het SAF-T formaat omvat gestandaardiseerde gegevensstructuren die de boekhoudkundige gegevens van een bedrijf vertegenwoordigen, zoals grootboekboekingen, klant- en leveranciersgegevens, facturen, betalingen, enz. Door bedrijven hun boekhoudkundige gegevens op een consistente manier te laten rapporteren, kunnen belastingautoriteiten de gegevens efficiënter analyseren voor naleving en andere controledoeleinden.
   
  Verschillende landen hebben de SAF-T standaard aangenomen of aangepast als onderdeel van hun belastingregelgeving (bijv. Hongarije, Litouwen, Noorwegen, Portugal, Roemenië), waarbij van bedrijven wordt vereist dat zij gegevens in dit formaat genereren en verstrekken wanneer dit door belastingautoriteiten wordt gevraagd. Elk land kan zijn eigen specifieke vereisten of variaties op het SAF-T bestand hebben, gebaseerd op de richtlijnen van de OESO

   
 • UBL: UBL staat voor Universal Business Language. Het is een XML-standaard die speciaal is ontwikkeld voor elektronische bedrijfsvoering, zoals facturen en pakbonnen, en die veel wordt gebruikt bij e-facturering. Een UBL-bestand is in feite een reeks afspraken over de digitale gegevensstructuur in een XML-bestand.

  UBL is een universeel bestandsformaat voor de uitwisseling van de gegevens van een factuur van het ene boekhoudsysteem naar een ander boekhoudsysteem. Het feit dat informatie door verschillende (soorten) systemen kan worden uitgewisseld en verwerkt, biedt vele voordelen.
   
 • UBL 2.1: UBL 2.1 staat voor Universal Business Language versie 2.1. Het is de 2.1-versie van de XML-standaard.
   
 • XML (Extensible Markup Language): is een flexibele manier om gemeenschappelijke informatieformaten te creëren en zowel het formaat als de gegevens te delen op het World Wide Web. XML kan worden gebruikt door elk individu of elke groep van individuen of bedrijven die informatie op een consistente manier willen delen.
   
 • XLSX (Excel): XLSX (.xlsx) is de bestandsextensie voor Microsoft Excel Open XML Spreadsheet (XLSX). Met andere woorden, het staat aan het eind van elke Excel-spreadsheetbestandsnaam.
   
 • ZIP: Een ZIP-bestand is een formaat dat kan worden gebruikt om één of meer bestanden op één locatie te comprimeren. Het verkleint het bestand, waardoor het gemakkelijker kan worden opgeslagen en verzonden. Wanneer u toegang wilt tot het bestand nadat u het hebt gezipt, kunt u het bestand uitpakken en de oorspronkelijke bestanden weer in hun oorspronkelijke staat terugbrengen.

Standaarden & Bestuursorganen

Elke industrie (en regio) heeft andere behoeften en communiceert daarom op een andere manier bij het elektronisch uitwisselen van documenten. Dit is de reden waarom EDI en e-facturatie standaarden zijn ontwikkeld, en het is een van de belangrijkste redenen waarom dienstverleners zoals TIE Kinetix bestaan. EDI en e-facturatie standaarden zijn onderling gedefinieerd en zijn vaak specifiek voor bepaalde regio's en/of industrieën. Met EDI en e-facturatie standaarden wordt de structuur en exacte volgorde van de gegevens gedefinieerd, wat zorgt voor uniformiteit en consistentie.

In deze sectie vindt u de definities van de meest gebruikte EDI en e-facturatie standaarden en bestuursorganen (de organisaties die toezicht houden op een bepaalde standaard).

 • ANSI X12 (American National Standards Institute X12): ANSI X12 is de Noord-Amerikaanse tegenhanger van de EDIFACT-norm. In 1979 ontwikkelde de ANSI dochter Accredited Standards Committee (ASC) deze standaard voor elektronische gegevensuitwisseling in Noord-Amerika.

  ANSI X12 is zeer uitgebreid; bijna elke zakelijke transactie heeft een corresponderend EDI bericht, en het is geschikt voor gebruik in elke industrie. Net als bij de UN/EDIFACT standaard, bestaat ANSI X12 uit vele subsets. Bijvoorbeeld, de UCS subset wordt gebruikt door supermarkten, de VICS subset wordt gebruikt door mode retailers, en de AIAG subset wordt gebruikt door de auto-industrie. 

  ANSI X12 berichten worden vaak aangeduid als "transactiesets" of "EDI codes". Enkele veel voorkomende ANSI X12 transactie sets zijn als volgt: 
  - EDI 810 – Factuur
  - EDI 850 – Purchase Order
  - EDI 855 – Purchase Order Acknowledgment 
  - EDI 856 – Ship Notice (Verzendbericht) /Manifest
   
 • CARGO-IMP: Cargo-IMP is de officiële berichtenbron voor specificaties betreffende ruimtetoewijzing, luchtvrachtbrief, vluchtmanifest, boekhouding, status, discrepantie, embargo, douane, CASS-facturering, gevaarlijke goederen, toewijzingen en oppervlaktevervoer. De Cargo-IMP bevat ook coderings- en decodeerlijsten van alle goedgekeurde codes en afkortingen.
   
 • CEFACT: Ook bekend als UN/CEFACT. Het Centrum van de Verenigde Naties voor handelsfacilitatie (Trade Facilitation) en elektronisch zakendoen.
   
 • Chorus Pro: Chorus Pro werd in 2017 het officiële elektronische facturatieplatform voor de Franse overheid. Chorus Pro is het digitale platform waarin leveranciers aan de Franse overheid hun facturen moeten indienen. Het platform is gekoppeld aan het financiële informatiesysteem van de Franse staat, Chorus.

  De geaccepteerde standaarden voor e-facturering in Frankrijk zijn de volgende: XML (INVOICE UBL V2 en UN/CEFACT CII (CCTS/NDR v3.0)), PEPPOL BIS v.3, en Factur-X. Factur-X is een specifiek e-factureringsformaat voor Frankrijk dat bedrijven en overheidsinstanties snelle, veilige en eenvoudige factuurcommunicatie biedt. Het is hetzelfde formaat als de Duitse ZUGFeRD 2.1-factuur, en bestaat uit zowel een PDF-bestand als een ingesloten XML-bestand.

  Nadat de factuur is ingediend bij Chorus Pro volgens een van de hierboven genoemde standaarden, kan de e-factuur worden verzonden naar een SIRET-nummer voor automatische incasso. Het SIRET-nummer is een uniek identificatienummer dat staat voor een specifieke overheidsinstantie (overheid, ministerie of gemeente) of bedrijf. Het zorgt voor een snelle en veilige betaling.

  BELANGRIJK: Vanaf januari 2023 zal e-facturering via het Chorus Pro-platform waarschijnlijk verplicht zijn voor bedrijven die zich bezighouden met business-to-business (B2B) transacties in Frankrijk.
   
 • DES (Data Encryption Standard): DES is een van een aantal standaarden om gegevens tijdens het verzenden te beveiligen door ze te versleutelen.
   
 • Digipoort: Digipoort is een ICT-centrum waar het berichtenverkeer voor de Nederlandse overheid wordt afgehandeld. Overheden kunnen Digipoort gebruiken om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren. Met Digipoort automatiseert u belangrijke stappen in de verwerking van grote hoeveelheden aangiften, meldingen of meldingen.
   
 • DISA (Data Interchange Standards Association): DISA helpt als het secretariaat voor ASC X12 en hun X12 EDI en XML standaarden ontwikkelingsproces.
   
 • EANCOM: EANCOM is een subset van de UN/EDIFACT standaard voor elektronische documentuitwisseling. Het is ontwikkeld door GS1, een organisatie die supply chain standaarden ontwikkelt. 

  De standaard was oorspronkelijk bedoeld voor de retail (consumentengoederen) industrie, maar is nu ook populair onder andere industrieën, zoals de gezondheidszorg. De drie meest gebruikte EANCOM berichten zijn ORDERS (inkooporder), INVOIC (factuur), en DESADV (vooraankondiging verzending). EANCOM is een veelgebruikte standaard en wordt gebruikt door bijna 120.000 bedrijven in 43 landen.

  U kunt de volledige lijst van EANCOM EDI codes hier bekijken.
   
 • ebMS (ebXML Messaging Services): ebMS is een veilige, betrouwbare methode voor het verzenden van elektronische gegevens zoals gedefinieerd door de ebXML specificaties. ebMS kan gebruik maken van een verscheidenheid aan low-level transmissieprotocollen, waaronder HTTP en SMTP.
   
 • ebXML: Een standaard voor een e-business raamwerk dat ondernemingen van elke omvang en op elke locatie in staat stelt elektronisch zaken te doen. ebXML is ontwikkeld onder OASIS en UN/CEFACT.
   
 • EDIFACT: Vroeger bekend als UN/EDIFACT en informeel gewoon EDIFACT genoemd, UN/EDIFACT staat voor United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. In het kort, het is een internationaal standaard formaat ontwikkeld door de Verenigde Naties (VN) voor elektronische gegevensuitwisseling tussen handelspartners via EDI (Electronic Data Interchange).

  De UN/EDIFACT standaard werd initieel ontwikkeld voor handel en transport management, maar in de loop der jaren is het gebruik ervan uitgebreid tot boekhouding, douane controle, pensioenen, gezondheidszorg, sociale verzekering, rechtspraak, werkgelegenheid, statistiek, bouw, financiën, verzekeringen, productie, toerisme, handel, vracht, en containervervoer.

  De EDIFACT-standaard en de algemene berichtenstructuur kunnen worden gebruikt voor vele soorten documenten (facturen, inkooporders, pakbonnen, etc.). De gegevens worden opgesplitst in elementen en segmenten, die beide bestaan uit algemeen begrepen land- en industriespecifieke EDIFACT specificaties die verder worden opgesplitst in EDIFACT subsets (b.v. EANCOM). UN/EDIFACT syntax regels stellen de normen voor het structureren van data elementen in segmenten, segmenten in berichten, en berichten in een uitwisseling.
   
 • EIAJ: Japanse EDI-standaard.
   
 • eSlog: Sloveense e-factuur standaard.
   
 • Facturae: Facturae is het softwareplatform dat Spaanse overheidsinstanties gebruiken om e-facturen en andere documenten te ontvangen en te verwerken.
   
 • FatturaPA: FatturaPA is een elektronische factuur (decreet voorzien in de Italiaanse wet nummer 633, 1972, artikel 21, lid 1) en is het enige type factuur dat aanvaard zal worden door de overheidsdiensten in Italië die volgens de wet verplicht zijn gebruik te maken van het uitwisselingssysteem en het communicatienetwerk.
   
 • GENCOD: Franse GS1 document standaard. 
   
 • GS1: Een wereldwijd netwerk van normalisatie-instellingen en dienstverleners die wereldwijde toeleveringsketenstandaarden en oplossingen ontwikkelen die door meer dan een miljoen bedrijven worden gebruikt voor streepjescodering, elektronische bedrijfsberichten, datasynchronisatie, en, via het EPCglobal Netwerk, radiofrequentie-identificatie.
   
 • ISO (International Organization for Standardization): ISO is een internationale organisatie die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende normalisatie-instellingen over de hele wereld met als doel het ontwikkelen en publiceren van wereldwijde technische, industriële en commerciële normen. De organisatie is verantwoordelijk voor een reeks internationaal overeengekomen normen, repertoria en richtlijnen voor de elektronische uitwisseling van gestructureerde gegevens tussen onafhankelijke geautomatiseerde informatiesystemen.

  Populaire ISO-standaarden zijn onder andere:
  - ISO 27001/IEC 27001 – Information Security Management Standards (aanbieders van EDI en e-facturering behalen vaak deze certificering, en het wordt steeds belangrijker om deze te handhaven om naleving van PEPPOL te waarborgen)
  - ISO 9000 – Quality Management (Kwaliteitsbeheer) ('s werelds bekendste norm voor kwaliteitsbeheer voor bedrijven en organisaties van elke omvang)
  - ISO 20022 – Een enkele, internationale standaardiseringsbenadering - methodologie, proces, opslagplaats - die door alle initiatieven op het gebied van financiële standaarden moet worden gebruikt (definieert de berichtenstructuur en -inhoud om een gemeenschappelijke wereldwijde "taal" mogelijk te maken voor berichtenverkeer in betalingen, cashmanagementrapportage, effecten, kaarten, buitenlandse valuta en handelsdiensten)
   
 • Mercurius: Mercurius is het softwareplatform dat Belgische overheidsdiensten gebruiken om e-facturen en andere documenten in UBL-formaat te ontvangen en te verwerken. Net als het Billit-facturatieplatform is het verbonden met een gecertificeerd PEPPOL Access Point.
   
 • ODETTE: ODETTE is een Europees samenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat kijkt naar wat er binnen de automobielindustrie nodig is om maximale efficiëntie in de toeleveringsketen te brengen. Zoals EANCOM, is ODETTE een subset van de EDIFACT standaard. Directe leden van ODETTE zijn de belangrijkste bedrijven die auto's produceren in Europa, en zij vertegenwoordigen de auto-industrie.
   
 • PEPPOL BIS / PEPPOL BIS 3.0: De PEPPOL BIS biedt een set specificaties voor het implementeren van een PEPPOL bedrijfsproces.
   
 • Proprietary Standards: Die systemen van EDI berichten die door de business partners zelf zijn ontwikkeld voor een specifieke toepassing en die niet passen in een van de systemen van gevestigde standaarden ontwikkeld door een van de geaccepteerde en officieel erkende standaarden instanties over de hele wereld.
   
 • RosettaNet: Een non-profit consortium gewijd aan de gezamenlijke ontwikkeling en snelle invoering van open business process standaarden die processen binnen het wereldwijde handelsnetwerk op elkaar afstemmen. Meer dan 700 multinationale en regionale bedrijven in de high technology, logistiek, en aanverwante industrieën, en ook solution providers, nemen deel in RosettaNet's strategische standaarden en diensten ontwikkeling. Fortune 1000 bedrijven wereldwijd hebben ook RosettaNet business process standaarden geïmplementeerd.

  RosettaNet is een dochteronderneming van GS1 US. Tot op heden heeft het consortium verschillende regionale aangesloten organisaties opgericht in Australië, China, Japan, Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan, en Thailand, die een stem geven aan verschillende zakelijke economieën die RosettaNet's wereldwijde standaarden willen adopteren en beïnvloeden. RosettaNet is ook lokaal vertegenwoordigd in Europa.
   
 • Simplerinvoicing: De Stichting Simplerinvoicing is de voormalige Nederlandse PEPPOL-autoriteit (NPa). Simplerinvoicing bestaat niet meer vanaf 31 december 2020. Die is vervangen door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken.
   
 • TDCC (Transportation Data Coordinating Committee): Dit is de oorspronkelijke EDI organisatie voor de Verenigde Staten. Door haar inspanningen werden de eerste EDI standaarden ontwikkeld, gepubliceerd, en onderhouden. Het is nu EDIA en is de nationale EDI gebruikersgroep voor de Verenigde Staten geworden.
   
 • TRADACOMS (Trading Data Communications Standard): TRADACOMS is één van de allereerste EDI standaarden. TRADACOMS is een subset van de UN/GTDI standaard, een voorloper van de UN/EDIFACT standaard. De oorspronkelijke versie werd in 1982 geïntroduceerd en werd op grote schaal gebruikt door detailhandelaren en groothandelaren in het Verenigd Koninkrijk (VK).

  In 1995 werd de ontwikkeling van deze standaard stopgezet. Met ingang van 1 juli 2017 biedt GS1 UK ook geen ondersteuning meer aan gebruikers van deze standaard. De standaard wordt steeds minder werkbaar en duurder om te onderhouden. Daarom is de aanbeveling om over te stappen op de EANCOM subset van de UN/EDIFACT standaard. TRADACOMS wordt echter nog regelmatig gebruikt in de kleinhandelssector in het VK.
   
 • UBL-TR: Turkse e-factuur standaard.
   
 • UCC (Uniform Code Council): De organisatie die toezicht houdt op de normen voor productidentificatie en daarmee verband houdende elektronische communicatie. De UCC hield toezicht op de Universal Product Code (UPC) in de Verenigde Staten - nu vervangen door GTIN - en ook op de Uniform Communication Standards (UCS) voor EDI in de levensmiddelenindustrie en de Warehouse Information Network Standards (WINS) in de opslag- en transportindustrie.
   
 • UCS: Een subset van de ANSI X12 EDI standaard.
   
 • UN/CEFACT: (The United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business/ (Het Centrum van de Verenigde Naties voor handelsfacilitering en elektronisch zakendoen)) UN/CEFACT ondersteunt activiteiten ter verbetering van het vermogen van het bedrijfsleven, de handel en administratieve organisaties om producten en diensten doeltreffend uit te wisselen.
   
 • VDA / VDA 4938: Het VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie) heeft in de loop der jaren vele normen ontwikkeld, alle toegesneden op de Duitse automobielindustrie. De meest recente VDA-norm voor elektronische facturen (e-facturen) is de VDA 4938. De VDA 4938 standaard voldoet aan de laatste wettelijke en fiscale eisen voor de Duitse automobielindustrie.

  Hoewel de VDA haar eigen standaarden publiceerde vóór het bestaan van EDIFACT, is de VDA 4938 gebaseerd op de EDIFACT factuur (INVOIC) en is daarom een EDIFACT subset.
   
 • XRechnung: Vanaf 18 april 2020 moeten alle overheidsinstanties in Duitsland e-facturen kunnen ontvangen en verwerken volgens een standaard die in overeenstemming is met de EU-eisen. De e-factureringsvoorschriften van de Duitse federale overheid bepaalden dat XRechnung de voorkeursstandaard is voor B2G e-facturen in Duitsland.  

  De XRechnung-standaard is ontwikkeld door het Duitse Coördinatiebureau voor IT-normen (KoSIT) en is een factuurformaat op basis van XML. De huidige XRechnung-standaard staat twee XML-formaten voor elektronische facturering toe: UBL of UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII).
   
 • ZUGFeRD: As of April 18th, 2020, all government agencies in Germany have to be able to receive and process e-invoices according to a standard in line with EU requirements. Although the e-invoicing regulations of the German federal government stipulated that XRechnung is the preferred standard for B2G e-invoices, ZUGFeRD can also be used.

  ZUGFeRD bestaat uit twee componenten: een PDF-bestand en een embedded XML-bestand. ZUGFeRD is gebaseerd op de UN/CEFACT CII standaard en de ISO standaard PDF/A3.

Industrieterminologie

We zouden een lange roman kunnen schrijven vol met supply chain jargon, maar we hebben besloten om u in plaats daarvan de definities te geven van de meest gebruikte woorden.

In deze sectie vindt u de definities van woorden die u tegenkomt op de TIE Kinetix website en binnen de industrie als geheel.

 • 3PL (Third-Party Logistics Provider): Een 3PL bedrijf is meestal een openbaar magazijn of logistieke dienstverlener die kan helpen met magazijnbeheer, verpakken en verzenden, retouren afhandelen, en nog veel meer. In de meeste gevallen weet de eindgebruiker niet eens dat er een derde partij betrokken is bij de logistiek - alle verpakkingen en communicatie naar de consument toe geven consistent het merk van de verkoper weer tijdens de gehele winkelervaring. Als gevolg hiervan besparen leveranciers en retailers op magazijn- en fulfilmentkosten/afleveringskosten, terwijl hun activiteiten aanzienlijk worden versneld.
   
 • 3-Way Match: Een drie-weg match, of 3-weg match, verwijst naar het proces van kruisreferentie van drie documenten om de correcte betaling van een factuur te verzekeren: inkooporder (PO), ontvangst van goederen (bv. Advance Ship Notice (ASN)), en ten slotte, de factuur zelf.

  3-way matching is een gangbare praktijk bij crediteurenadministratie (AP), en kan manueel worden uitgevoerd door de relevante documenten van verschillende locaties te halen en een zelfcontrole uit te voeren. Bij voorkeur wordt het 3-way match proces echter geautomatiseerd via geïntegreerde EDI. In beide gevallen vergelijkt de 3-way match wat is besteld met wat is ontvangen, en, uiteindelijk, wat op de factuur komt te staan.  
   
 • AI (Artificial Intelligence): Artificial intelligence/Kunstmatige intelligentie (AI) is een technologie die, heel eenvoudig, intelligent is. Met intelligent bedoelen we dat het kan leren, redeneren, plannen en corrigeren, op een bijna menselijke manier.

  Er zijn twee hoofdcategorieën van AI: Algemene (Sterke) AI en Smalle (Zwakke) AI. Algemene AI staat het dichtst bij menselijke intelligentie. Dit type AI kan leren en beslissingen nemen zonder menselijke tussenkomst. Narrow AI daarentegen is vooral goed in het uitvoeren van één taak en is niet te vergelijken met menselijke intelligentie. Dit type AI wordt over het algemeen het meest gebruikt. Het is ook het type AI dat gebruikt wordt om de mogelijkheden van EDI te vergroten.
   
 • ANA (Article Number Association): ANA is een vereniging van bedrijven die is opgericht om standaardisatie in de supply chain te vergemakkelijken.
   
 • Application Interface Software: Software die gegevens importeert en exporteert tussen in-house applicaties en de vertaalsoftware.
   
 • Asynchronous (Asynchroon):  Een communicatietechniek waarbij elk teken bit-serieel wordt verzonden en wordt omgeven door start- en stopbits die worden gebruikt om tekengrenzen aan te geven. 
   
 • Audit Trail (Controlespoor): Een geautomatiseerde of handmatige registratie van transacties.
   
 • Authentication/Authenticatie: Een mechanisme waarmee de ontvanger van een elektronische transmissie de afzender en de integriteit van de inhoud van de transmissie kan verifiëren door gebruik te maken van een elektronische "sleutel" of algoritme die door de zakenpartners wordt gedeeld. Het algoritme wordt soms aangeduid als een elektronische of digitale handtekening.
   
 • B2B (Business-to-Business): B2B is een sectorale term die verwijst naar handel tussen twee organisaties in de particuliere sector.
   
 • B2G (Business-to-Government): B2G is een industrieterm die verwijst naar handel tussen een overheidsinstelling (overheid of andere) en een organisatie uit de particuliere sector. Een typisch B2G scenario is dat een leverancier bijvoorbeeld een factuur moet sturen naar een gemeente. 
   
 • Batch Processing (Batchverwerking): De verwerking van computerinformatie nadat deze zich in één groep of batch heeft opgehoopt.
   
 • Classifier: Een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe items zoals producten worden gegroepeerd.
   
 • Cloud-Based: De term "cloud-based" wordt vaak gebruikt om softwareoplossingen te beschrijven. De meest eenvoudige uitleg is dat een cloud-gebaseerde oplossing een SaaS-oplossing (Software-as-a-Service) is.

  Dus wat betekent SaaS in termen van cloudinfrastructuur? SaaS betekent dat alles inbegrepen is, en dat u er geen omkijken naar heeft. Het is een handsfree implementatiemodel waarbij de SaaS-dienstverlener verantwoordelijk is voor het leveren van alle benodigde cloudcomputersystemen die nodig zijn voor het hosten van uw gegevens in de cloud (hoogstwaarschijnlijk openbaar). Het betekent ook dat alle software-updates, verbeteringen en onderhoud worden verzorgd.
   
 • Compliance: Voor EDI en e-facturatie is compliance een term die meestal wordt gebruikt om te verwijzen naar het vermogen van de ene handelspartner om te voldoen aan de eisen voor documentuitwisseling die zijn opgelegd door de andere handelspartner. 

  In een typisch bedrijfsscenario eist de koper (vaak een grote detailhandelaar) dat alle leveranciers documenten elektronisch uitwisselen in een specifiek gegevensformaat, volgens een specifieke EDI- of e-factureringsstandaard en communicatieprotocol, en soms via een specifiek netwerk (bv. het PEPPOL-netwerk). Wanneer de leverancier aan al deze eisen voldoet, wordt hij geacht aan de verplichtingen van de handelspartner te voldoen, of in compliance te zijn. 

  Hier volgt een voorbeeld: Opdat een fabrikant zaken zou kunnen doen met een grote detailhandelaar, moet hij in staat zijn alle facturen elektronisch te verzenden in het 1.) XML-formaat, 2.) in overeenstemming met de ANSI X12 standaard voor elektronische documentuitwisseling, 3.) en via het AS2 communicatieprotocol.
   
 • CRM (Customer Relationship Management): Een CRM-systeem wordt gebruikt om alle interacties met bestaande en potentiële klanten bij te houden. Dit wordt meestal gebruikt door verkoop om nieuwe accounts te prospecteren en alle gerelateerde communicatie te organiseren. Voorbeelden van CRM-systemen zijn: Salesforce, HubSpot CRM, Pipedrive.
   
 • Data Synchronization (Gegevenssynchronisatie): Gegevenssynchronisatie verwijst naar het delen van gegevens tussen twee of meer systemen, zodat alle systemen dezelfde informatie bevatten. Gegevenssynchronisatie kan plaatsvinden in bepaalde tijdsintervallen (bijv. elke nacht om middernacht) of in real time, wat betekent dat alle systemen op elk moment dezelfde informatie bevatten.  
   
 • Data Pool: Datapools worden vaak gebruikt in business-to-business-scenario's waarin één organisatie (vaak een retailer) veel handelspartners heeft, die elk aan de retailer productgerelateerde gegevens moeten leveren die de retailer kan gebruiken om hun producten op de juiste manier op de markt te brengen en te verkopen. Een datapool stroomlijnt het proces van het verstrekken van deze gegevens en creëert één enkele goed georganiseerde plaats waar alle gegevens van handelspartners kunnen worden geraadpleegd en gebruikt. 
   
 • Decryption (Ontcijfering): De vertaling van gecodeerde gegevens aan de ontvangende kant van een gecodeerde transmissie (zie ook Encryptie).
   
 • Dedicated Line: Een point-to-point lijn in een datacommunicatiesysteem tussen twee computerapparaten die altijd verbonden is.
   
 • Digital Certificate: Een computergebaseerd record of elektronisch bericht uitgegeven door een entiteit dat (1) de entiteit die het afgeeft identificeert; (2) een certificaathouder noemt of identificeert; (3) de publieke sleutel van de certificaathouder bevat; (4) de geldigheidsduur van het certificaat aangeeft en (5) digitaal ondertekend is door de entiteit die het afgeeft.
   
 • Digitalization/Digitalisering: Digitalisering is een industrieterm die meestal wordt gebruikt wanneer wordt verwezen naar de handeling waarbij traditionele, handmatige processen binnen een organisatie worden vervangen door digitale alternatieven. Dit impliceert vaak dat nieuwe digitale technologieën worden aangenomen en ingezet binnen een organisatie en dat de organisatie in zekere mate een digitale transformatie moet ondergaan. 

  TIE Kinetix helpt organisaties om 100% supply chain digitalisering te bereiken met EDI en e-facturatie die op papier gebaseerde zakelijke uitwisselingen vervangen.
   
 • Digital Signature (Digitale handtekening): Een digitale handtekening is een elektronische handtekening die kan worden gebruikt om de identiteit van de afzender van een bericht te verifiëren. Vervolgens kan het geëncrypteerde document aan een kruiscontrole worden onderworpen om na te gaan of de oorspronkelijke inhoud van de verzonden gegevens ongewijzigd is gebleven.
   
 • Drop Shipping (Drop verzending): Drop shipping is een verzendmethode waarbij de leverancier, aka fabrikant, de bestelling rechtstreeks naar de consument verzendt namens de retailer. Het wordt ook wel direct-to-consumer verzending.

  Het beste deel over drop shipping is dat eindconsumenten nog steeds de indruk hebben dat de bestelling van de retailer kwam. Neem Amazon, bijvoorbeeld. Zou je in staat zijn om te vertellen welke pakketten rechtstreeks door een leverancier werden vervuld versus Amazon zelf?
   
 • DSO (Day Sales Outstanding): DSO staat voor Days Sales Outstanding, en het is een belangrijke KPI voor AR-professionals. Simpel gezegd is het het gemiddelde aantal dagen dat het duurt om uitstaande betalingen van klanten te innen. Dat wil zeggen, de tijd tussen het moment dat een factuur wordt verstuurd en het moment dat de betaling wordt ontvangen. DSO wordt vaak berekend op maand-, kwartaal- of jaarbasis.
   
 • EAI (Enterprise Application Integration): EAI verwijst naar een informatiesysteemarchitectuur die verschillende softwaretoepassingen (ERP, CRM, WMS, etc.) in staat stelt met elkaar te communiceren door gegevens uit te wisselen. Enterprise Application Integration, of EAI, verwijst naar een informatiesysteemarchitectuur die toelaat dat verschillende softwaretoepassingen (ERP, CRM, WMS, etc.) met elkaar communiceren door gegevens uit te wisselen.

  Ondanks het feit dat het vaak noodzakelijk is dat systemen gegevens delen en bepaalde bedrijfsregels overnemen, is het normaal dat verschillende soorten systemen niet native met elkaar kunnen communiceren. Dit gebrek aan communicatie tussen applicaties leidt tot inefficiënties. Als en wanneer identieke gegevens bijvoorbeeld op verschillende plaatsen worden opgeslagen, is de kans op inconsistenties groot. Een ander nadeel is dat eenvoudige processen niet kunnen worden geautomatiseerd.

  EAI-software koppelt applicaties binnen een organisatie om bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te vereenvoudigen en te automatiseren, zonder dat er radicale wijzigingen in bestaande applicaties of datastructuren moeten worden aangebracht.
   
 • EAN: International Article Numbering Association.
   
 • E-Commerce: E-commerce lijkt misschien een rechttoe rechtaan term, maar is eigenlijk heel breed. E-commerce wordt meestal geassocieerd met de verkoop van een consumentenproduct via een online winkel, maar het is veel meer dan dat. E-commerce verwijst naar alle elektronische handel en omvat zowel goederen (producten) als diensten. E-handel wordt meestal in drie categorieën onderverdeeld:

  1. Business-to-Consumer (B2C): Een consument koopt bijvoorbeeld een laptop op de website van BestBuy of huurt een verhuiswagen bij Hertz. Marktplaatsen (bv. Amazon) vallen ook onder de B2C-categorie.

  2. Business-to-Business (B2B): Een bedrijf koopt bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden bij een groothandel of koopt web-EDI bij een dienstverlener.

  3. Consumer-to-Consumer (C2C): Een consument koopt bijvoorbeeld een tweedehandsauto van een particuliere verkoper op marktplaats.nl of een handgemaakte mok van Etsy. Dit wordt ook wel P2P (person-to-person) genoemd.
   
 • EDI Codes: EDI-document codes - ook wel EDI transactie sets, EDI transactie codes, of, in het algemeen, EDI documenten genoemd - worden meestal gebruikt om een specifiek document formaat te beschrijven binnen een bepaalde standaard, zoals ANSI X12. In principe definiëren EDI-codes een set van regels over hoe gegevens moeten worden georganiseerd binnen het document in kwestie. Bijvoorbeeld, ANSI X12 EDI transactie codes worden geïdentificeerd door een numerieke identificator. Een inkooporder wordt bijvoorbeeld een EDI 850 genoemd in de X12 standaard. In Europa is het EDI 850 equivalent echter ORDER volgens de UN/EDIFACT standaard. 
   
 • EDI Standards/E-Invoicing Standards/EDI Standaarden/E-facturatie standaarden:  Elke industrie (en regio) heeft andere behoeften en communiceert daarom op een andere manier bij het elektronisch uitwisselen van documenten. Dit is de reden waarom EDI en e-facturatie standaarden zijn ontwikkeld, en het is een van de belangrijkste redenen waarom dienstverleners zoals TIE Kinetix bestaan. 

  EDI en e-facturatie standaarden zijn onderling gedefinieerd en zijn vaak specifiek voor bepaalde regio's en/of industrieën. Zo wordt de UN/EDIFACT standaard vooral in Europa gebruikt en ANSI X12 vooral in Noord-Amerika. Met deze standaarden wordt het formaat van specifieke EDI-berichten en e-facturen gestandaardiseerd om ervoor te zorgen dat alle systemen van handelspartners elkaars elektronische berichten kunnen begrijpen. Met andere woorden, EDI en e-facturatie standaarden zorgen ervoor dat alle handelspartners dezelfde taal spreken.

  Met EDI- en e-factureringsstandaarden worden de structuur en de exacte volgorde van de gegevens gedefinieerd, wat zorgt voor uniformiteit en consistentie. Door een of meer EDI- of e-factureringsstandaarden te gebruiken, kan uw back-end systeem worden geprogrammeerd om alle zakelijke uitwisselingen te begrijpen en automatisch te verwerken - geen handmatige invoer meer! EDI en e-facturatie standaarden maken het ook eenvoudiger en minder tijdrovend om verbinding te maken met nieuwe handelspartners omdat ontwikkelaars geen tijd meer hoeven te besteden aan het maken van aangepaste kaarten. Dit bespaart ook een hoop geld.
   
 • E-Invoice (Elektronische factuur): Het is niet de vraag of u overstapt op e-facturatie, maar wanneer u overstapt op e-facturatie. Een elektronische factuur, of kortweg e-factuur, is een elektronische versie van een papieren factuur. Ze bevat dezelfde informatie als een traditionele factuur, maar ze is puur data en volledig papierloos. Ze wordt vaak door een leverancier naar een koper gestuurd om betaling te vragen voor goederen en/of diensten. 

  E-facturatie is milieuvriendelijk en stelt organisaties in staat om anders tijdrovende handmatige processen te digitaliseren en te automatiseren. Het is ook veiliger dan het verzenden van papieren facturen of PDF-facturen via e-mail. Wanneer e-facturering verplicht wordt gesteld, levert het ook grootschalige economische voordelen op. Vanwege de grote voordelen van e-facturering wordt het gebruikt in zowel business-to-government (B2G) als business-to-business (B2B) transacties en is het steeds meer de geprefereerde (en vaak afgedwongen) uitwisselingsmethode.
   
 • E-Archiving (Elektronische archivering): In de meeste landen zijn zowel overheids- als particuliere organisaties wettelijk verplicht al hun transactiegegevens (bv. facturen) gedurende een bepaalde tijd (bv. zeven jaar) te bewaren. E-archivering wordt vooral gebruikt wanneer transactiegegevens in hun oorspronkelijke vorm elektronisch zijn. 
   
 • Electronic Data Interchange (EDI): EDI staat voor electronic data exchange, en het wordt gedefinieerd als de computer-naar-computer uitwisseling van zakelijke documenten in een gestandaardiseerd formaat. Deze zakelijke documenten (inkooporders, facturen, vooraankondigingen van verzending, etc.) worden transactiesets genoemd. Organisaties die EDI-transactiesets uitwisselen worden handelspartners genoemd.

  Elektronische gegevensuitwisseling is noodzakelijk voor de meeste B2B transacties in de hedendaagse zakelijke omgeving. Dat is vooral omdat het de potentie heeft om de supply chain efficiency drastisch te verbeteren, kosten te reduceren en nog veel meer. De mogelijkheid voor handelspartners om documenten elektronisch uit te wisselen betekent dat zij EDI capabel zijn, of via EDI bereikbaar.
   
 • Electronic Enveloppe: Een elektronische omslag bevat elektronische informatie die een reeks verzonden documenten samenbindt die van één verzender naar één ontvanger zijn verzonden. Er zijn drie soorten elektronische enveloppen: de ISA/IEA-enveloppe (verzendenveloppe), de GS/GE-enveloppe en de ST/SE-enveloppe.
   
 • End-User (Eindgebruiker): In softwaretermen is de eindgebruiker de persoon die uiteindelijk het afgewerkte softwareproduct of de afgewerkte softwaredienst gebruikt. Bijvoorbeeld, als je een iPhone hebt, ben je een eindgebruiker van Appleproducten en diensten. Als u FLOW Partner Automation heeft, het software platform van TIE Kinetix voor EDI en e-facturatie, dan bent u een eindgebruiker van TIE Kinetix.
   
 • Enterprise Application Integration: Enterprise Application Integration (EAI) verwijst naar een informatiesysteemarchitectuur die verschillende softwaretoepassingen (ERP, CRM, WMS, enzovoort) in staat stelt met elkaar te communiceren door gegevens uit te wisselen. Enterprise Application Integration, of EAI, verwijst naar een informatiesysteemarchitectuur die toelaat dat verschillende softwaretoepassingen (ERP, CRM, WMS, etc.) met elkaar communiceren door gegevens uit te wisselen.

  Ondanks het feit dat het vaak noodzakelijk is dat systemen gegevens delen en bepaalde bedrijfsregels overnemen, is het normaal dat verschillende soorten systemen niet native met elkaar kunnen communiceren. Dit gebrek aan communicatie tussen applicaties leidt tot inefficiënties. Als en wanneer identieke gegevens bijvoorbeeld op verschillende plaatsen worden opgeslagen, is de kans op inconsistenties groot. Een ander nadeel is dat eenvoudige processen niet kunnen worden geautomatiseerd.

  EAI-software koppelt applicaties binnen een organisatie om bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te vereenvoudigen en te automatiseren, zonder dat er radicale wijzigingen in bestaande applicaties of datastructuren moeten worden aangebracht.
   
 • ERP (Enterprise Resource Planning): Het belangrijkste doel van een Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem is alle belangrijke bedrijfsgegevens op één plaats samen te brengen. Het bestaat uit verschillende toepassingen, of modules, die elk aan een bepaalde bedrijfsbehoefte voldoen. Dit kunnen specifieke toepassingen zijn voor HR, financiën, logistiek, detailhandel, verkoop, of vrijwel elk ander bedrijfsgebied dat inzicht vereist. ERP-systeem Voorbeelden: Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX, Oracle, SAP, Sage X3, Exact
   
 • ETL (Extract, Transform, Load): ETL is een computerprocedure die bestaat uit het kopiëren van gegevens van een of meer bronnen naar een doelsysteem dat de gegevens op een andere manier, of in een andere context dan de bron(nen) weergeeft. Een van de voordelen is dat hierdoor op massale schaal informatiesynchronisatie tussen de ene gegevensbron en de andere mogelijk wordt.

  De ETL-procedure is gebaseerd op drie belangrijke processen. Ten eerste, extractie van gegevens uit een bron. Ten tweede, datatransformatie, die validatie en conversie naar het juiste opslagformaat omvat. Ten derde, het laden van de gegevens in de uiteindelijke doeldatabank. Een ETL-oplossing steunt daarom op connectoren om gegevens te exporteren en te importeren in toepassingen, en op transformatoren om de gegevens te manipuleren en te converteren naar het vereiste formaat.

  Het meest gebruikelijke gebruik voor een ETL-oplossing is het verzamelen van gegevens uit meerdere bronnen, deze te herstructureren, en ze dan over te brengen naar een data warehouse. Een ETL wordt vaak gebruikt in batch mode om gegevens in bulk over te dragen.
   
 • File Transfer (Bestandsoverdracht): Bestandsoverdrachten zijn de basis van de zakenwereld. Of het nu gaat om een eenvoudig Word-document als bijlage bij een e-mail, een elektronische factuur die via VAN wordt verstuurd of een video van 20 GB, file transfers brengen onze informatie van punt A naar punt B. File transfers kunnen zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens bevatten: 

  Gestructureerde gegevens zijn gegevens die op een zeer specifieke, algemeen begrepen manier zijn georganiseerd. Hoewel zij door mensen niet gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd, worden dit soort gegevens door computers gemakkelijk begrepen en worden zij vaak gebruikt in systeem-tot-systeem-uitwisselingen. Gestructureerde gegevens vormen de basis voor elektronische documentuitwisseling, en kunnen vele vormen aannemen.

  Ongestructureerde data

  Ongestructureerde gegevens zijn gegevens die vrij en in willekeurige volgorde zijn geordend. Door hun aard kunnen zij niet onmiddellijk door een computer worden begrepen, maar waarschijnlijk wel door een mens. Eindeloos veel soorten bestanden kunnen uit ongestructureerde gegevens bestaan, zoals e-mails, facturen, video's, afbeeldingen, en nog veel, veel meer.
   
 • G2B (Government-to-Business): De term G2B wordt meestal gebruikt wanneer wordt verwezen naar handel tussen een overheidsorganisatie en een organisatie uit de particuliere sector. In een typisch zakelijk scenario koopt een organisatie uit de particuliere sector diensten van een instelling uit de overheidssector en moet zij voor die diensten een betaling verrichten. Hoewel G2B transacties voorkomen, zijn business-to-government transacties het meest gebruikelijk. 
   
 • Gateway: Een gateway is de verbinding tussen publieke of private netwerken, die de transmissie van documenten in EDI-formaat over meerdere netwerken mogelijk maakt.
   
 • GDS: Global Data Synchronization.
   
 • GLN (Global Location Number): Een GLN is een uniek nummer dat wordt toegekend aan locaties om deze wereldwijd uniek te kunnen identificeren. Deze wereldwijde locatienummers kunnen worden gebruikt om elke juridische, fysieke en functionele locatie te identificeren. GLN's zijn referentiesleutels naar computerbestanden waar informatie over het bedrijf of de locatie kan worden gevonden.  

  GLN's vervangen de namen en adressen van locaties en zijn bijzonder nuttig bij het automatiseren van processen; ze stellen computers in staat informatie naar de juiste bestemming te leiden zonder handmatige tussenkomst. GLN's moeten worden gebruikt bij het identificeren van locaties en zakenpartners voor EDI-uitwisselingen en datapools. Ze kunnen ook worden gebruikt in barcodes om een fysieke locatie te identificeren of om relevante informatie te verstrekken voor leverings- of facturatiedoeleinden. 
   
 • GLOBAL Registry: Binnen de GS1-standaard is het GLOBAL-register een centrale dienst die verwijzingen bevat naar gegevens die in lokale datapools worden bijgehouden, een index biedt voor bedrijven die op zoek zijn naar productgegevens die in lokale datapools worden bijgehouden, en ervoor zorgt dat datapools volledig in overeenstemming zijn met de GS1-standaarden.
   
 • Global Company Identifier: Dit is een RosettaNet-gebrande term voor het Data Universal Numbering System. De Global Company Identifier is het RosettaNet object en Data Universal Numbering System is de gespecificeerde oplossing.
   
 • GTIN (Global Trade Item Number): GTIN is een unieke identificatiecode voor elk product dat wordt verkocht.
   
 • Hardware: Hardware verwijst naar de fysieke componenten van een computersysteem, bijvoorbeeld servers. Een belangrijke reden waarom veel organisaties kiezen voor SaaS-oplossingen voor EDI en e-facturatie in plaats van On-Premise oplossingen is om onvoorspelbare hardwarekosten/ materiaalkosten (bijv. onderhoud) te vermijden en in plaats daarvan te profiteren van voorspelbare prijzen maand na maand. 
   
 • Header: Het specifieke segment dat, in de eenvoudigste termen, de ontvangende computer vertelt waar een individueel EDI bericht begint. 
   
 • Hub: According to the hub-and-spoke model, a hub is a large organization in either the public or private sector that has many suppliers, which are referred to as spokes. Suppliers are often required to adjust theVolgens het hub-and-spoke model, is een hub een grote organisatie in de publieke of private sector die veel leveranciers heeft, die spokes worden genoemd. Leveranciers moeten vaak hun handelspraktijken aanpassen om een zakelijke relatie aan te gaan met een hub. Een hub kan bijvoorbeeld eisen dat al zijn spokes hun facturen elektronisch verzenden volgens een bepaalde norm.
   
 • IaaS (Integration as a Service): IaaS is cloud computing in de kern. Het is, net als alle XaaS-oplossingen, een aanbod op abonnementsbasis dat een basisinfrastructuur voor cloud computing biedt voor zowel publieke als private clouds. Clouddiensten en infrastructuur gaan hand in hand. Dus als het gaat om cloud- en infrastructuurdiensten, is er niet echt een scheiding tussen de twee. Clouddiensten hebben altijd een infrastructuurcomponent; het is de basis van het bestaan van de cloud. Denk aan: fysiek datacenter, servers, netwerken, opslag.
   
 • Implementation Guide (Implementatiegidsen):  Implementatiegidsen zijn publicaties die een lijst geven van de EDI berichten die in een bepaalde industrie of toepassing worden gebruikt. Deze gidsen geven aan hoe de informatie in die berichten moet worden gepresenteerd op een segment-per-segment en data-element-per-data element basis, inclusief welke segmenten en data-elementen nodig zijn, welke niet, en welke codewaarden worden verwacht in de toepassing van dat specifieke bericht.
   
 • Integration (Integratie): Vanuit een intern perspectief is integratie een proces dat tot doel heeft alle systemen, toepassingen, software en andere oplossingen die in een organisatie in gebruik zijn, met elkaar te verbinden om transparantie van gegevens te bieden. In de toeleveringsketen wordt integratie gebruikt om handelspartners met elkaar te verbinden en de handel te vergemakkelijken door real-time gegevensuitwisseling en inzichten mogelijk te maken. 

  Vandaag de dag breiden bedrijven hun technologiestapels voortdurend uit. Maar elk bedrijf moet ergens beginnen, en dat startpunt is meestal de basis die alle belangrijke IT-initiatieven - of integratiescenario's - voor de toekomst dicteert. Met andere woorden, elk bedrijf heeft een kern (of meerdere kernen), wat meestal een Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem is.  Maar als een op zichzelf staande investering zal een kernsysteem nooit alle bedrijf kritische activiteiten out-of-the-box ondersteunen. In plaats daarvan moet het worden verrijkt met zowel interne als externe toepassingen en aanvullende (vaak third-party) software. Hierdoor ontstaat een heel web van ongelijksoortige systemen en verspreide gegevens. Integratie lost dit probleem op. 
   
 • Interconnect: Twee netwerken met toegevoegde waarde (VAN's) die aan elkaars adres gekoppeld zijn.
   
 • Internet of Things (IoT): Een netwerk van fysieke apparaten ingebed met elektronica, software en netwerkconnectiviteit die deze objecten in staat stellen gegevens te verzamelen en uit te wisselen.
   
 • iPaaS (Integration Platform as a Service): Gartner definieert iPaaS als "een suite van clouddiensten die de ontwikkeling, uitvoering en governance mogelijk maken van integratiestromen die elke combinatie van processen, diensten, applicaties en gegevens ter plaatse en in de cloud met elkaar verbinden, binnen een organisatie of over meerdere organisaties heen."

  Traditionele iPaaS wordt soms gespecificeerd onder de categorie Enterprise Integration Platform as a Service (Enterprise iPaaS). De bovenstaande definitie van Gartner van iPaaS is ook hier van toepassing, maar wordt specifiek voor integratie-scenario's voor ondernemingen. 
   
 • ISA/IEA (Interchange Control Segments): ISA/IEA is de buitenste enveloppe in een EDI-uitwisseling en staat bekend als de Interchange Envelope. Het bevat informatie over het aantal meegeleverde transactiesets, identificeert de verzender en ontvanger, en geeft datum en tijd van de transmissie.
   
 • JIT (Just In Time): De essentie van de JIT-methodologie is om alleen te produceren wat nodig is, wanneer het nodig is, en in de exacte hoeveelheid die nodig is. Met andere woorden, JIT zorgt voor net genoeg voorraad om een order uit te voeren, waardoor fabrikanten hun voorraadkosten en verspilling kunnen verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van de supply chain kunnen verhogen.

  Het JIT-productieconcept werd voor het eerst geïntroduceerd door Toyota in het Japan van na de Tweede Wereldoorlog. Het werd toen aangeduid als het "Toyota Productie Systeem" (TPS), en de oorsprong ervan kan worden teruggevoerd op drie belangrijke redenen: Het gebrek aan liquide middelen in Japan om te investeren in bulkvoorraden, een gebrek aan ruimte om grote fabrieken en magazijnen te bouwen, en een gebrek aan natuurlijke hulpbronnen, waardoor fabrikanten gedwongen werden hun verbruik en voorraadkosten te minimaliseren om concurrerend te blijven.
   
 • Machine Learning: Machine Learning (ML) is een subset van AI die zich richt op het leren van computers hoe ze kunnen leren zonder dat ze voor specifieke taken hoeven te worden geprogrammeerd. Het combineert grote hoeveelheden gegevens en verwerkt deze met slimme algoritmen, zodat de software automatisch de patronen en eigenschappen van de gegevens leert kennen, evenals specifieke menselijke interacties. In principe wordt de software steeds slimmer naarmate ze aan meer gegevens en menselijke interventies wordt blootgesteld. Met andere woorden, de software leert en verbetert zichzelf automatisch door ervaring op te doen.

  Door de patronen die ML oppikt, kan de software ook voorspellingen doen op basis van historische gegevens. Hierdoor kan AI interessante en, beter nog, nuttige voorspellende analyses maken die kunnen worden gebruikt bij het nemen van strategische beslissingen.
   
 • Mailbox: Een mailbox is een bestandsopslagruimte binnen een computer, meestal een die wordt gebruikt door een Network Service Provider, waar informatie wordt geplaatst totdat deze kan worden opgehaald door de beoogde ontvanger.
   
 • Mapping: EDI mapping is een proces waarbij EDI data wordt vertaald van het oorspronkelijke formaat naar een formaat dat kan worden gelezen door het ERP of ander back-end systeem van uw handelspartner. 

  Stel u voor dat twee handelspartners twee verschillende talen spreken. Om succesvol te communiceren, zouden ze ofwel een gemeenschappelijke taal moeten spreken of een vertaler moeten gebruiken. EDI mapping software is de vertaler die data converteert van een eigen bestand (CSV, iDoc, flat file, of een ander ERP-specifiek formaat) naar het vereiste EDI standaard formaat (ANSI X12, EDIFACT, etc.) en vice versa.
   
 • Message Type (Berichttype): Electronic Data Interchange (EDI) uitwisselingen tussen handelspartners worden vaak aangeduid als EDI berichten. Elk bericht bevat een gestructureerde set van gegevens met betrekking tot de informatie die is opgenomen in het specifieke bericht, bijvoorbeeld een factuur. 

  Er zijn overkoepelende termen, zoals facturen en inkooporders, die op zichzelf staande berichttypen zijn. Verschillende termen kunnen echter hetzelfde EDI-berichttype vertegenwoordigen wanneer EDI-standaarden betrokken zijn, die elk hun eigen terminologie en gestructureerde gegevensvereisten voor een bepaald bericht bieden. Bijvoorbeeld, een factuur wordt aangeduid als een EDI 810 volgens de ANSI X12 standaard, maar het wordt INVOIC genoemd volgens de UN/EDIFACT standaard. Ook de gegevens in de factuur zijn verschillend gestructureerd.
   
 • Migration (Migratie): Migratie verwijst naar de handeling van het verplaatsen van alle gegevens van het ene systeem naar het andere. Vandaag de dag wordt migratie vooral gebruikt om een intern bedrijfsproces te beschrijven waarbij een organisatie heeft besloten haar kernactiviteiten naar de Cloud te verplaatsen. In dat geval migreert men van een On-Premise oplossing naar een Cloud-gebaseerde oplossing.
   
 • Network: Voor bedrijven die elektronisch gegevens uitwisselen op basis van gemeenschappelijke EDI- en/of e-factureringsstandaarden of, als alternatief, onder een bepaalde industriecategorie vallen, is een succesvolle overdracht van de uitwisselingen vaak afhankelijk van een specifieke netwerkverbinding. Dit betekent dat alle elektronische berichten in het juiste formaat en via het juiste netwerk moeten worden verzonden om te worden aanvaard. Enkele veel voorkomende netwerken zijn PEPPOL, GDSN, en EDIFICE. 
   
 • Network Service Provider (Netwerkdienstverlener): Een bedrijf dat een netwerk onderhoudt en zijn diensten en mogelijkheden tegen betaling aan anderen aanbiedt. 
   
 • ODBC (Open Database Connectivity): ODBC biedt een standaard software API (application programming interface) methode voor het gebruik van databankbeheersystemen, onafhankelijk van programmeertalen, databanksystemen en besturingssystemen.
   
 • OLE DB (Object Linking and Embedding, Database): OLE DB is een door Microsoft ontworpen AP-interface om op een uniforme manier toegang te krijgen tot verschillende soorten gegevensopslagplaatsen. Het scheidt de gegevensopslag van de toepassing die er toegang toe moet hebben door middel van een reeks abstracties die de gegevensbron, sessie, opdracht en rijenreeksen omvatten.
   
 • Omnichannel: In tegenstelling tot single-channel of multi-channel biedt een omnichannel retailstrategie een uniforme koopervaring bij alle kanalen die een klant gebruikt voor interactie met een product. Een bedrijf kan bijvoorbeeld identieke in-store en online promoties aanbieden, of een geïntegreerde voorraadaanpak hanteren om de beschikbaarheid van producten te tonen, ongeacht het kanaal dat wordt gebruikt om de aankoop te doen. Het steeds populairdere BOPIS-model (buy online pick up in store) is een ander voorbeeld van een omnichannelbenadering van retail. 
   
 • Onboarding: Onboarding verwijst naar het proces waarbij elektronische documentuitwisseling tussen twee handelspartners mogelijk wordt gemaakt. Een typisch onboardingscenario is dat een niet-EDI-enabled /bereikbare leverancier een nieuwe relatie aangaat met een grote retailer en verbinding moet maken met het leveranciersportaal van de retailer om zijn facturen in te dienen. 

  Onboarding kan ook verwijzen naar het proces van verbinding maken met handelspartners die beide in staat zijn om documenten elektronisch te verzenden. In dit geval is onboarding het proces van het verbinden van beide systemen van handelspartners om een naadloze stroom van elektronische gegevens mogelijk te maken. Dit vereist EDI mapping.
   
 • Open Network: Een netwerk waarmee externe partijen kunnen communiceren.
   
 • Order-to-Cash: Een verkoopproces vanuit het perspectief van de leverancier of vendor: Binnenkomende verkooporders leiden vervolgens tot een (hopelijk gezonde) cashflow.
   
 • P2P (Purchase-to-Pay): Purchase-to-pay (P2P), ook wel procure-to-pay genoemd, is het inkoopproces van goederen en diensten. Van de bestelling tot de betaling aan de leverancier. Het gehele Purchase-to-Pay proces bestaat uit een groot aantal individuele processen die zich afspelen in verschillende delen van de organisatie, waarbij meerdere werknemers betrokken zijn.
   
 • PEPPOL Access Point (AP): Een organisatie (meestal een dienstverlener) kan dienen als een PEPPOL Access Point om andere organisaties (meestal handelspartners) aan te sluiten op het PEPPOL-netwerk na het ondergaan van een rigoureus certificatieproces. TIE Kinetix is een gecertificeerd PEPPOL Access Point. 
   
 • Point-to-Point: Verwijst naar een type communicatie waarbij berichten rechtstreeks van de ene handelspartner naar de andere worden verzonden zonder gebruik te maken van een VAN. Met andere woorden, een directe verbinding waarbij aangepaste kaarten moeten worden gemaakt om de twee systemen te verbinden.
   
 • Private Sector (Particuliere sector): Verwijst naar organisaties buiten de publieke sector. Met andere woorden, organisaties in de particuliere sector worden niet door de overheid gefinancierd. 
   
 • Procurement (Inkoop): Inkoop wordt vaak uitgevoerd aan de kant van de koper (bijv. een detailhandelaar). Het verwijst naar de handeling van het verkrijgen van goederen en/of diensten van een of meer leveranciers. 
   
 • Procure-to-Pay: Procure-to-pay, ook wel purchase-to-pay (P2P) genoemd, is het inkoopproces van goederen en diensten. Van de bestelling tot de betaling aan de leverancier. Het hele purchase-to-pay proces bestaat uit een groot aantal afzonderlijke processen die zich over verschillende delen van de organisatie afspelen en waarbij meerdere werknemers betrokken zijn.
   
 • Public Sector: De publieke sector is de verzamelnaam voor alle gouvernementele en semi-gouvernementele organisaties.
   
 • Qualifier: Deel van een EDI adres.
   
 • Receiver (Ontvanger): De partij aan wie het EDI bericht of transactie set wordt verzonden.
   
 • Repository: Een locatie of set van gedistribueerde locaties die de gegevens (zoals die geassocieerd met een product) bevatten, waarnaar wordt verwezen door een register, en van waaruit de gegevens kunnen worden opgevraagd.
   
 • RFID (Radio Frequency Identification): RFID is een technologie waarmee gegevens op een microchip kunnen worden uitgezonden met behulp van een draadloze zender. Gegevens van de RFID-chip kunnen worden gelezen, zelfs wanneer de chip zich niet in de gezichtslijn bevindt. 
   
 • RFP (Request for Proposal): Een request for proposal (RFP) is een uitnodiging aan leveranciers om via een inschrijvingsprocedure een voorstel in te dienen voor een specifiek product of een specifieke dienst.
   
 • SaaS (Software as a Service): SaaS is een soort servicemodel dat op de Cloud is gebaseerd en waarvoor de klant maandelijks een bedrag moet betalen. Het is een hands-free implementatiemodel waarbij de SaaS-dienstverlener verantwoordelijk is voor het leveren van alle benodigde cloudcomputersystemen die nodig zijn voor het hosten van uw gegevens in de cloud (hoogstwaarschijnlijk openbaar). Het betekent ook dat alle software-updates, verbeteringen en onderhoud worden verzorgd. SaaS heeft de On-Premise infrastructuur in toonaangevende organisaties grotendeels vervangen.
   
 • SCM (Supply Chain Management): SCM is een breed begrip, maar het kan worden teruggebracht tot twee zeer verschillende benaderingen: reactief en strategisch.

  Reactief beheer van de toeleveringsketen is, zoals de naam al aangeeft, een poging van een bedrijf om iets in de toeleveringsketen te herstellen nadat er iets mis is gegaan.

  Strategisch supply chain management daarentegen is een permanente, geplande aanpak. Het gebeurt niet als reactie op een verstoring, maar erkent dat verstoringen op elk moment kunnen optreden. Bij deze aanpak wordt gestreefd naar volledige transparantie van de toeleveringsketen, van begin tot eind. Met andere woorden, een bedrijf wil op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt met wie of wat dan ook dat mogelijk van invloed kan zijn op het eindproduct dat de eindklant volgens plan bereikt.
   
 • Self-billing: Klanten kunnen zelf de factuur genereren en de betaling elektronisch overmaken via EDI. 
   
 • Seller (Verkoper): De partij in een zakelijke transactie die goederen of diensten verkoopt aan een koper.
   
 • Sender (Zender): De partij die EDI berichten verzendt.
   
 • Shipment Notification: Een EDI transactie verzonden door de verzender van materiaal naar de ontvanger met de mededeling dat de zending is verzonden, en met details zoals manifest, PO nummer, geschatte tijd van aankomst, vervoerder, etc. 
   
 • Software: De programma's op schijf, tape of andere opslagmedia die door de computer worden gebruikt om zijn taken uit te voeren.
   
 • Sourcing: Sourcing is het proces van het selecteren van leveranciers om de goederen en diensten te leveren die u nodig heeft om uw bedrijf te runnen.
   
 • Spoke: EDI term die verwijst naar een zakenpartner, meestal een leverancier aan een koper bedrijf (bekend als een hub).
   
 • SRM (Supplier Relationship Management): SRM is wanneer een inkooporganisatie nauw samenwerkt met leveranciers en sourcing processen integreert met applicaties in de gehele onderneming om de transparantie te vergroten en de kosten te verlagen.
   
 • Structured Data (Gestructureerde gegevens): Gestructureerde gegevens zijn gegevens die op een zeer specifieke, algemeen begrepen manier zijn georganiseerd. Hoewel ze door mensen misschien niet gemakkelijk te interpreteren zijn, worden dit soort gegevens door computers gemakkelijk begrepen en vaak gebruikt in systeem-tot-systeem-uitwisselingen. Gestructureerde gegevens vormen de basis voor elektronische documentuitwisseling, en kunnen vele vormen aannemen.
   
 • Supply Chain (Toeleveringsketen): Een opeenvolging van gebeurtenissen, die conversie, verplaatsing of plaatsing kan omvatten, die waarde toevoegt aan goederen, producten of diensten. 
   
 • SSCC (Serial Shipping Container Code): SSCC is de GS1 identificatiesleutel voor een item dat is vastgesteld voor transport en/of opslag en dat door de toeleveringsketen moet worden beheerd. De SSCC wordt toegekend voor de levensduur van het transportartikel en is een verplicht element op het UCC-128 verzendetiket.
   
 • Syntax: Het systeem voor het rangschikken van data elementen en segmenten binnen een EDI bericht of transactie set, zoals gedicteerd door de bericht of transactie set standaarden die gebruikt worden.
   
 • Third-party (Derde partij): Een andere partij dan de zender of ontvanger, zoals een EDI-dienstverlener of softwareontwikkelaar, die goederen of diensten levert - in dit geval ter ondersteuning van de uitwisseling van EDI-gegevens.
   
 • Translation (Vertaling): Het proces van het omzetten van informatie van het ene EDI standaard formaat naar het andere. Met andere woorden, de conversie van bedrijfsapplicatie data naar en van een ander data formaat, zoals een standaard (ASC X12 bijvoorbeeld) met gebruik van vertaalsoftware en kaarten.
   
 • Translator (Vertaler): Een programma dat gebruikt wordt om informatie te converteren van flat file naar EDI formaat, of van EDI formaat naar flat file.
   
 • Trading Partner (Handelspartner): Een persoon of organisatie die is overeengekomen om EDI bedrijfsdocumenten elektronisch uit te wisselen. Met andere woorden, een handelspartner is de verzendende of ontvangende partij die betrokken is bij de uitwisseling van EDI transmissies. 
   
 • Transaction Sets: X12 standaarden identificeren een serie van elektronische basisdocumenten die transactiesets worden genoemd. Deze omvatten algemene zakelijke documenten zoals inkooporders, facturen en manifesten, maar ook gespecialiseerde documenten voor een enkele industrie, zoals die voor de overheid of de gezondheidszorg (zie ook ANSI X12 definitie).
   
 • UCC-128 Shipping Label (Verzendingsetiket): Een etiket met informatie zoals de SSCC (Serial Shipping Container Code), barcodes, de herkomst en bestemming van het pakket, en de inhoud. Het etiket wordt gebruikt op zowel palletzendingen als individuele dozen met producten. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met ASN's (EDI 856 transactiesets).
   
 • Unstructured Data (Ongestructureerde gegevens): Ongestructureerde gegevens zijn gegevens die vrij en in geen bepaalde volgorde zijn gerangschikt. Van nature kunnen ze niet onmiddellijk door een computer worden begrepen, maar een mens kan ze waarschijnlijk wel begrijpen. Eindeloos veel soorten bestanden kunnen uit ongestructureerde gegevens bestaan, zoals e-mails, facturen, video's, afbeeldingen, en nog veel, veel meer. 
   
 • User (Gebruiker): Een entiteit, een individu of een bedrijf, die gebruik maakt van een computer of een systeem van standaarden voor een specifiek doel zoals EDI.
   
 • User Group (Gebruikers Groep): Een organisatie van individuen en/of bedrijven die samenkomen om zich bezig te houden met de behoeften van hen die een techniek of technologie op een verenigde manier willen toepassen. Gebruikersgroepen zijn discussie organisaties.
   
 • Validation: Het proces van vaststellen dat aan de compliance standaarden is voldaan door een bepaald document in een EDI transmissie.
   
 • Value-Added Network: Een Value-Added Network (VAN) is een privaat netwerk voor elektronische gegevensuitwisseling. Met andere woorden, het is een gehoste dienst die een veilige manier biedt om EDI documenten tussen bedrijven uit te wisselen. EDI VANs dienen als een samenwerkingsnetwerk en helpen EDI communicatie tussen zakenpartners te faciliteren. Het doet dit door het aantal entiteiten te verminderen waarmee elk bedrijf verbinding moet maken.    
   
 • VAN: Zie Value-Added Network.
   
 • Vendor Managed Inventory (VMI): Een systeem van inventaris aanvulling waarbij de verkoper de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het handhaven van de klant inventaris niveaus van de producten van de verkoper door het monitoren van POS en inventaris informatie verzonden door de klant. Dit is gewoonlijk geautomatiseerd via EDI om een zo vlot mogelijke stroom van aanvulling te bereiken.
   
 • Version/Release:  Identificeert de publicatie van de standaard die wordt gebruikt voor de generatie of de interpretatie van gegevens in het X12 standaard formaat.
   
 • VPN: Virtueel Privé Netwerk.
   
 • Web-EDI: Een algemene term voor het verzenden van gestructureerde zakelijke berichten via het internet. Dit kan oplossingen omvatten zoals een portaal dat een login vereist en het invoeren van commerciële transactie-informatie in een formulier op een website met behulp van een internetbrowser. Deze methode vereist een element van handmatige interventie en kan in het geval van EDI-transacties niet volledig worden geautomatiseerd. 
   
 • Web Services (Webdiensten): Een standaard manier van interoperabiliteit tussen verschillende software applicaties, draaiend op een verscheidenheid aan platformen en/of raamwerken, via het Internet.