Algemene voorwaarden

Read the English version of General Terms & Conditions TIE Kinetix 2015 here.

ALGEMENE VOORWAARDEN TIE KINETIX 2015

 

1.    ALGEMEEN

1.1       Toepasselijkheid

1.1.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, onderhandelingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij TIE Kinetix, goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschie­den.
 
1.1.2      Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden, zijn niet van toepassing.
 
1.1.3      Wijzigingen in, afwijkingen van, alsmede aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk door TIE Kinetix zijn vastgelegd. Indien en voor zover strijdigheden voorkomen tussen de door TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Indien en voor zover strijdigheden voorkomen tussen de door TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten licentieovereenkomst, onderhoudsovereenkomst of SaaS overeenkomst en de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever overige gesloten overeenkomst(en), geldt hetgeen is bepaald in de licentieovereenkomst, onderhoudsovereenkomst of SaaS overeenkomst.
 
1.1.4      Indien één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) volledig van kracht blijven. TIE Kinetix en Opdrachtgever zullen ten aanzien van artikelen die nietig zijn of vernietigd worden, met elkaar in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij TIE Kinetix en Opdrachtgever ernaar zullen streven dat het doel en de strekking van de nietige of vernietigde artikelen zoveel mogelijk in stand blijven.
 
1.1.5      TIE Kinetix is te allen tijde bevoegd wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen één of meer wijzigingen en/of aanvullingen, binnen 30 dagen na ontvangst door Opdrachtgever van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
 
1.1.6      Op alle tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden), is enkel het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
1.1.7      Ieder geschil ter zake van en/of naar aanleiding van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden), zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht, tenzij partijen alsnog overeenkomen over te gaan tot Alternative Dispute Resolution.
 

1.2       Totstandkoming overeenkomst

1.2.1      Alle aanbiedingen, mondelinge toezeggingen, opdrachten en andere uitingen van welke aard dan ook van medewerkers en vertegenwoordigers van TIE Kinetix zijn vrijblijvend, tenzij deze door TIE Kinetix in een voorstel uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.
 
1.2.2      Een door TIE Kinetix uitgebracht voorstel is dertig (30) dagen geldig.
 
1.2.3      TIE Kinetix verbindt zich pas tot uitvoering van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), nadat een door Opdrachtgever rechtsgeldig getekend exemplaar van een door TIE Kinetix verstuurd voorstel is ontvangen door TIE Kinetix. Indien Opdrachtgever nalaat het voorstel ondertekend te retourneren aan TIE Kinetix, aanvaardt Opdrachtgever door en op moment van betaling van de vergoedingen aan TIE Kinetix de inhoud van het door TIE Kinetix verstuurde voorstel.
 
1.2.4      Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Opdrachtgever opgegeven eisen, specificaties en gegevens, op basis waarvan TIE Kinetix een voorstel baseert.
 
1.2.5      In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, reclamemateriaal, ROI-calculators, e.d. vermelde gegevens, informatie en uitkomsten, zijn niet bindend.
 

1.3       Duur overeenkomst; opzegging (bij faillissement)

1.3.1      De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), worden aangegaan voor de door  TIE Kinetix en Opdrachtgever overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een periode van zesendertig (36) maanden geldt bij een SaaS overeenkomst of hosting overeenkomst ten behoeve van Managed Services en een periode van twaalf (12) maanden bij een andere overeenkomst. Desalniettemin kunnen de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) voor het aflopen van deze periode op basis van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of op grond van deze Algemene Voorwaarden eindigen, worden beëindigd of ontbonden. Zie hiervoor onder andere de artikelen 1.3.5, 1.5.1, 1.5.4, 1.7.4, 1.9.2, 1.10, 3.1.11, 4.1.8 en 4.4.4 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.3.2      De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) zullen telkens automatisch worden verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op basis van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of op grond van artikel 1.3.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden. De automatische verlenging kan voorwaardelijk geschieden, waarbij de voorwaarden duidelijk worden omschreven in de betreffende overeenkomst.
 
1.3.3      Opzegging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) kan door zowel TIE Kinetix als Opdrachtgever worden verricht en dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegging dient uiterlijk veertig (40) kalenderdagen voor het verstrijken van de duur van de betreffende overeenkomst door de wederpartij te zijn ontvangen. Indien de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan opzegging op elk moment plaatsvinden en dient er een opzegtermijn van negentig (90) kalenderdagen in acht te worden genomen.
 
1.3.4      Opdrachtgever kan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze Algemene Voorwaarden en is derhalve niet gerechtigd de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en)  welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen, behoudens dwingend rechtelijke uitzonderingen en uitzonderingen omschreven in de artikelen 1.3.5 en 2.2.2 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.3.5      Elk der partijen kan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van onderneming, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever wijzigt. Zie ook de artikelen 3.1.13, 4.1.12, 4.3.7 en 4.9.7 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.3.6      Na beëindiging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de betreffende overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtin­gen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden).
 
1.3.7      TIE Kinetix is wegens opzegging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden.
 

1.4       Voorbehoud van eigendom en rechten

1.4.1      Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, blijven eigendom van TIE Kinetix totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of de te leveren goederen en/of diensten, de hieruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, alsmede alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in  verplichtingen verschuldigd is, volledig aan TIE Kinetix zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als reseller van TIE Kinetix optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van  TIE Kinetix mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en zoals is overeengekomen in de reseller overeenkomst. Indien Opdrachtgever (mede) uit de door TIE Kinetix geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor TIE Kinetix en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor TIE Kinetix totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; TIE Kinetix bezit tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 
1.4.2      Rechten (waaronder, maar niet beperkt tot gebruiksrechten op software) worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien TIE Kinetix en Opdrachtgever voor de verlening van een recht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het recht toe zolang Opdrachtgever zijn periodieke betalingsverplichtingen nakomt.
 
1.4.3      TIE Kinetix kan de in het kader van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ontvangen of gegenereerde goederen, waaronder software, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van TIE Kinetix, onder zich houden, totdat Opdrachtgever alle aan TIE Kinetix verschuldigde bedragen betaald heeft.
 

1.5       Medewerking door Opdrachtgever; informatie(plicht)

1.5.1      De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) worden door TIE Kinetix uitgevoerd op basis van de door of namens Opdrachtgever aan TIE Kinetix kenbaar gemaakte eisen, specificaties en gegevens. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde eisen, specificaties en gegevens, zal TIE Kinetix te allen tijde gerechtigd zijn na overleg met Opdrachtgever de betreffende overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden. Zie hiervoor tevens artikel 1.10.2 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.5.2      Opdrachtgever zal TIE Kinetix steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), nuttige en noodzakelijke gegevens, documenten, hardware, software, websites, databestanden en andere producten en/of materialen, door Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten updates of te verschaffen inlichtingen, ter beschikking stellen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn  gebouwen, het netwerk, de computer waar de software op draait en het beschikbaar stellen van medewerkers indien door TIE Kinetix gewenst. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen medewerkers inzet, zullen deze medewerkers beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit. Zie hiervoor ook de artikelen 3.1.11 en 4.1.8 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.5.3      Alle door TIE Kinetix te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door TIE Kinetix te stellen voorwaarden en specificaties door Opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze door of namens Opdrachtgever aan TIE Kinetix verschafte gegevens en inlichtingen. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming om de beschikbaar gestelde producten en/of materialen (waaronder maar niet beperkt tot tekstbestanden, logo’s, foto- en video beelden, grafische bestanden, geluid, code en stijl) te gebruiken, te bewerken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken en te implementeren ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Zie hiervoor ook artikel 1.11.9 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.5.4      Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) noodzakelijke gegevens, documenten, hardware, software, websites, databestanden en andere producten en/of materialen, door Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten updates, of te verschaffen inlichtingen, niet tijdig, niet overeenkomstig de afspraken, of niet overeenkomstig de minimale specificaties ter beschikking van TIE Kinetix stelt, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn informatieplicht of medewerkingverplichting voldoet, heeft TIE Kinetix het recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Zie hiervoor tevens artikel 1.10.2 van de Algemene Voorwaarden. TIE Kinetix behoudt zich het recht voor om bij opschorting, de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 
1.5.5      Ingeval medewerkers van TIE Kinetix op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten welke zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart TIE Kinetix voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van TIE Kinetix, die in verband met de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van TIE Kinetix kenbaar maken. Indien bij de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de benodigde middelen en voor de tijdige beschikbaarheid daarvan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van TIE Kinetix staan.
 
1.5.6      Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt, conform de dwingendrechtelijke bepalingen uit de Auteurswet,  in hetgeen door TIE Kinetix is geleverd, is de Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen voorafgaand aan de daadwerkelijke wijziging aan TIE Kinetix mede te delen. Dit geldt uitdrukkelijk in de gevallen dat TIE Kinetix maintenance of support, dan wel andere diensten levert met betrekking tot hetgeen aan Opdrachtgever is geleverd. Zie ook de artikelen 1.11.7 en 1.11.8 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.5.7     TIE Kinetix kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen (per email).
 

 

1.6       Geheimhouding vertrouwelijke gegevens, overname personeel

1.6.1      Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of (redelijkerwijs) dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Elk der partijen verbindt zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie met betrekking tot elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden, de software en de hardware, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 
1.6.2      Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) evenals één (1) jaar na het einde van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de totstandkoming en/of uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. Opdrachtgever zal TIE Kinetix zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 

1.7       Aansprakelijkheid; vrijwaring

1.7.1      TIE Kinetix zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld en geeft geen garantie op basis van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of anderszins, ten aanzien van de toereikendheid, juistheid of volledigheid van enige gegevens en informatie welke zijn verstrekt door TIE Kinetix en/of door medewerkers van TIE Kinetix aan Opdrachtgever. TIE Kinetix zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld en geeft geen garantie op basis van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of anderszins met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel of met betrekking tot de bruikbaarheid van gegevens of informatie geleverd door TIE Kinetix.
 
1.7.2      De totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor schade ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, als gevolg van, of in verband met hetgeen door TIE Kinetix geleverd is of verwijtbare tekortkoming in de nakoming van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), is beperkt met inachtneming van de artikelen 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.7, en 1.7.8 van de Algemene Voorwaarden, tot vergoeding van de directe schade tot maximaal  het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen en door Opdrachtgever betaalde vergoedingen (exclusief BTW). Indien de betreffende overeenkomst mede een duurovereenkomst is, met een feitelijke of contractuele looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen en door Opdrachtgever betaald over de periode van één (1) jaar direct voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de schade.
 
1.7.3      In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor directe schade, uit welke hoofde dan ook meer bedragen dan € 500.000,-. De totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in tegenstelling tot de vorige zin, in geen geval meer bedragen dan € 1.250.000,-.
 
1.7.4      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan, de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van TIE Kinetix aan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) te laten beantwoorden (deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de betreffende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden), en de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem (deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de betreffende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden).
 
1.7.5      Aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot bijzondere schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, kosten van kapitaal, kosten van vervangende goederen, faciliteiten of diensten, schade als gevolg van aanspraken van cliënten van Opdrachtgever, schade verband houdende met aanspraken van derden op Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan TIE Kinetix voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met of voortvloeiend uit de inrichting, de uitvoering of het gebruik van hetgeen door TIE Kinetix geleverd is, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan TIE Kinetix voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 1.7.4 van de Algemene Voorwaarden) om welke reden dan ook en ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd (zoals bijvoorbeeld op basis van wanprestatie of onrechtmatige daad), zelfs wanneer TIE Kinetix is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, is uitgesloten.
 
1.7.6      Buiten de in artikelen 1.7.2, 1.7.3 en 1.7.4 van de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen rust op TIE Kinetix geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 
1.7.7      De aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ontstaat slechts indien Opdrachtgever TIE Kinetix schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming (van minimaal 30 dagen), en TIE Kinetix ook na afloop van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TIE Kinetix in staat is adequaat te reageren.
 
1.7.8      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever onverwijld na het moment waarop Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, TIE Kinetix daarvan schriftelijk op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TIE Kinetix vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade.
 
1.7.9      TIE Kinetix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door software van derden (“Derden Software”), welke TIE Kinetix aan Opdrachtgever heeft geleverd. Zie hiervoor de artikelen 1.11.7, 3.1.12, 4.1.9, 4.3.7, en 4.6.4 van de Algemene Voorwaarden.
 

1.8       Overdracht

1.8.1      De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), alsmede de rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), zijn niet overdraagbaar voor Opdrachtgever en kunnen derhalve niet door Opdrachtgever aan een derde worden verkocht en/of overgedragen dan wel op enige andere wijze aan een derde (tijdelijk) ter beschikking worden gesteld.
 
1.8.2      TIE Kinetix is tevens gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
 

1.9       Overmacht

1.9.1      Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder  overmacht valt onder andere overmacht van toeleveranciers van TIE Kinetix, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan TIE Kinetix zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software  en hardware van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan TIE Kinetix is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen, onbeschikbaarheid van een of meer medewerkers van TIE Kinetix alsmede overige omstandigheden welke buiten de macht van TIE Kinetix liggen en bedrijfsrisico's. Bij een situatie als omschreven in artikel 1.5.4 van de Algemene Voorwaarden kan door opdrachtgever geen beroep worden gedaan op overmacht.
 
1.9.2      Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) kalenderdagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schriftelijk te ontbinden. Een overmachtsituatie vangt aan op het moment dat de partij die zich beroept op overmacht dit kenbaar maakt aan de wederpartij.
 
1.9.3      TIE Kinetix behoudt het recht, indien zich een overmachtsituatie voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de overmachtsituatie bekend was. Zie hiervoor tevens artikel 1.10.2 van de Algemene Voorwaarden.
 

1.10     Ontbinding overeenkomst

1.10.1    Ieder der partijen is gerechtigd de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien, de andere partij ook na een gedetailleerde, schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichting na te komen (zie hiervoor ook artikel 1.7.7 van de Algemene Voorwaarden), of de andere partij de eerste partij of diens medewerkers een beloning of gift aanbiedt (buiten doorgaans gebruikelijke promotie artikelen) of een ander incorrect voorstel doet. Artikel 1.3.6 van de Algemene Voorwaarden is hierbij expliciet van toepassing.
 
1.10.2    Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat TIE Kinetix ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die TIE Kinetix voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen TIE Kinetix bij uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) reeds heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. TIE Kinetix is wegens ontbinding van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden gehouden. Indien Opdrachtgever bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, overgaat tot ontbinding als genoemd in artikel 1.10.1 van de Algemene Voorwaarden, neemt Opdrachtgever daarmee afstand van een (eventueel) recht op schadevergoeding. Zie hiervoor tevens artikel 1.7.4 van de Algemene Voorwaarden.
 

1.11     Rechten van intellectuele en industriële eigendom

1.11.1    Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de voor Opdrachtgever ontwikkelde of aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TIE Kinetix, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de licentieovereenkomst en/of SaaS overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.
 
1.11.2    Voor elke opdracht door TIE Kinetix uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een dienst, een bestaand product dan wel een nog te ontwikkelen product, blijven alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij TIE Kinetix, diens licentiegevers of diens toeleveranciers berusten.
 
1.11.3    Indien in afwijking op artikel 1.11.1 en 1.11.2 van deze Algemene Voorwaarden, TIE Kinetix bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifieke voor Opdrachtgever ontwikkelde software, websites, databestanden of andere materialen, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele eigendom, industriële eigendom dan wel andere rechten op door TIE Kinetix geleverde software, websites, databestanden of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van TIE Kinetix onverlet om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, standaarden, protocollen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperkingen voor andere doeleinden toe te passen, te gebruiken en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van TIE Kinetix aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingsactiviteiten te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 
1.11.4    Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software,  websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te (doen) laten verrichten.
 
1.11.5    Het is TIE Kinetix toegestaan (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te (doen/laten) verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen back-up kopie kan maken van het medium waarop de software geleverd wordt, zal TIE Kinetix Opdrachtgever desgewenst een back-up kopie ter beschikking stellen. Zie hiervoor tevens artikel 3.1.7. van de Algemene Voorwaarden TIE Kinetix.
 
1.11.6    TIE Kinetix zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie van een derde voor zover deze gegrond is op de stelling dat de  software welke zelf ontwikkeld is door TIE Kinetix,  inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van een derde op basis van een in Nederland geldend auteursrecht, mits Opdrachtgever TIE Kinetix onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering, en Opdrachtgever de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking geheel aan TIE Kinetix overlaat. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan TIE Kinetix verlenen om zich, indien nodig in naam van de Opdrachtgever, tegen deze actie te verweren. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat naar oordeel van TIE Kinetix, behoudt TIE Kinetix zich het recht voor om alle wettelijk toegestane maatregelen te nemen, waaronder het licentie-, dan wel sublicentierecht op de software te verwerven of de software zodanig te wijzigen, opdat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht.
 
1.11.7    In tegenstelling tot artikel 1.11.6 van de Algemene Voorwaarden, zal TIE Kinetix Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Derden Software geleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht, of in het geval dat Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht of laten aanbrengen in of aan de software.
 
1.11.8    Indien Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in hetgeen door TIE Kinetix geleverd aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde goederen rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten ongewijzigd bij TIE Kinetix berusten. Zie ook artikel 1.5.6 van de Algemene Voorwaarden.
 
1.11.9    Opdrachtgever garandeert de volledige eigendom en/of een ongelimiteerd gebruiksrecht te hebben van alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het materiaal en de gegevens die TIE Kinetix direct of indirect ter beschikking worden gesteld ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (waaronder, maar niet beperkt tot tekstbestanden, logo’s, foto- en video beelden, grafische bestanden, geluid, code en stijl) en dat de inhoud, het registreren, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens en het materiaal geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De verantwoordelijkheid voor het materiaal en de gegevens (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) die met gebruikmaking van hetgeen door TIE Kinetix is geleverd, worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy en/of bescherming persoonsgegevens, zal TIE Kinetix worden beschouwd als de bewerker en Opdrachtgever als de verantwoordelijke. Opdrachtgever vrijwaart TIE Kinetix tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens. Zie ook artikel 1.5.3 van de Algemene Voorwaarden.

2.    PRIJZEN EN BETALINGEN

2.1       Prijzen en betalingen
 

2.1.1      Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, in rekening worden gebracht. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 
2.1.2      De verschuldigde bedragen waaraan wordt gerefereerd in artikel 2.1.1 van de Algemene Voorwaarden, kunnen verhoogd worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van TIE Kinetix geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van TIE Kinetix worden uurlonen, reis- en wachttijd vergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotel- en verblijfskosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. Daarnaast zal er een vergoeding van EUR 0,50 in rekening worden gebracht per gereisde kilometer. Uitgangspunt bij berekening van de reis- en wachttijdvergoeding, de reiskosten en/of kilometervergoedingen, is de afstand tussen het kantoor van TIE Kinetix en de overeengekomen plaats waar de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht dienen te worden.
 
2.1.3      Facturen worden in PDF-formaat naar Opdrachtgever verstuurd en zijn voorzien van een digitale handtekening. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien betaling per automatische incasso wordt voorgeschreven, kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht indien Opdrachtgever geen machtiging afgeeft. Bij gebreke van een specifieke regeling en/of datum van betaling zal Opdrachtgever de verschuldigde bedragen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling, behoudens uitzonderingen welke hem krachtens dwingend recht toekomen.
 
2.1.4      Indien Opdrachtgever nalaat de verschuldigde bedragen tijdig te betalen, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hier een ingebrekestelling voor vereist is. Opdrachtgever is dan TIE Kinetix kosten verschuldigd, zowel in als buiten rechte, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan TIE Kinetix verschuldigd is. Buitengerechte­lijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 600,-. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening gebracht worden. Tevens is Opdrachtgever de door TIE Kinetix gemaakte kosten van een mislukte Alternative Dispute Resolution verschuldigd indien Opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot gehele of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.
 
2.1.5      TIE Kinetix heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.
 
2.1.6      Bovenstaande bepalingen laten overige TIE Kinetix toekomende rechten op grond van een tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.
 

2.2       Prijswijzigingen

2.2.1      TIE Kinetix is gerechtigd alle prijzen en tarieven aan te passen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer per uur voor zakelijke dienstverlening inclusief bijzondere beloning zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2010=100. Prijs en tariefswijzigingen vinden eens per jaar plaats in de maand juli.
 
2.2.2      Indien TIE Kinetix vaker dan eenmaal per jaar de prijzen en tarieven aanpast of de prijzen en tarieven verhoogt met een percentage hoger dan het in artikel 2.2.1 van de Algemene Voorwaarden vermelde en Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de prijs- en tariefwijziging, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na ingang van de prijs- en tariefwijziging de betreffende overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 

2.3       Meerwerk; nacalculatie

2.3.1      Indien TIE Kinetix op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en indien deze er niet zijn, hanteert men de standaard tarieven van TIE Kinetix.
 
2.3.2      Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 2.3.1 van de Algemene Voorwaarden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en TIE Kinetix kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nooit een grond voor opzeggen, opschorting, of ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald.
 
2.3.3      Alle door TIE Kinetix afgegeven inschattingen, voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter. Aan een door TIE Kinetix afgegeven inschatting, voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan TIE Kinetix kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door TIE Kinetix te verrichten werkzaamheden en/of prestaties. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal TIE Kinetix Opdrachtgever informeren wanneer overschrijding van een inschatting, voorcalculatie of begroting dreigt.
 
2.3.4      Indien afrekening en/of het verrichten van diensten op basis van nacalculatie plaatsvindt, zullen na afloop van de werkzaamheden, alle daadwerkelijk gemaakte uren en kosten in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten.

3.    SOFTWARE (licentiemodel)

3.1       Licentie op de software

3.1.1      Het gebruik van de software van TIE Kinetix is onderhevig aan het sluiten van een licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst gaat in op het moment van levering van de software, onder voorwaarde dat licentienemer de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. De middels een licentieovereenkomst door TIE Kinetix aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de software inclusief bijbehorende documentatie (“licentie”), zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Een licentie wordt ter beschikking gesteld op “as is” basis. Een licentie heeft altijd betrekking op de object code van de software, licentienemer verkrijgt in geen geval een recht op de source code van de software.
 
3.1.2      De licentievergoedingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd op het moment van levering van de software. Artikel 1.4.2 van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing.
 
3.1.3      Een licentie heeft de looptijd van twaalf (12) maanden, tenzij in de betreffende licentieovereenkomst een afwijkende duur wordt opgenomen. Een licentie kan na de initiële duur automatisch verlengd worden voor aansluitende perioden van één (1) jaar, indien voldaan wordt aan de hiervoor geldende voorwaarden. Zie hiervoor tevens artikel 1.3.2 van de Algemene Voorwaarden. Indien in tegenstelling tot het voorgaande de licentie een onbepaalde looptijd heeft, kan TIE Kinetix nimmer verplicht worden een licentie sleutel voor onbepaalde tijd te verschaffen tot alle verschuldigde bedragen zijn voldaan; in dit geval is het TIE Kinetix toegestaan licentienemer een tijdelijke licentie sleutel te verschaffen.
 
3.1.4      Een licentie omvat het recht de betreffende software op één (1) computer of werksysteem te installeren. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van licentienemer waarop de software voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de software voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. De licentienemer kan additionele licenties voor additionele verwerkingseenheden verkrijgen.
 
3.1.5      Licentienemer zal de software niet bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de betreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van licentienemer host, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van TIE Kinetix is verkregen.
 
3.1.6      Een licentie omvat het recht de betreffende versie van de software te laden en uit te voeren. Ieder ander of verdergaand recht is uitdrukkelijk uitgesloten. Het is licentienemer strikt verboden de software op enigerlei wijze te (doen/laten) kopiëren, dupliceren, wijzigen, modificeren, reverse engineeren en/of te decompileren (tenzij uitdrukkelijk toegestaan in artikel 45j en k van de Auteurswet), of om de software op een andere manier te gebruiken dan omschreven in de Algemene Voorwaarden.
 
3.1.7      De licentie is beperkt tot het maken van één (1) back-up kopie van het medium (inclusief de software) waarop de software geleverd is, voor zover dit in overeenstemming is met artikel 45j Auteurswet. Licentienemer zal alle aanduidingen met betrekking tot rechten van intellectuele en industriële eigendom overnemen op een back-up kopie. Het is niet toegestaan een (virtuele) back-up of test omgeving op te zetten, tenzij hiervoor een additionele, specifieke licentie is verkregen. Zie hiervoor ook artikel 1.11.5 van de Algemene Voorwaarden.
 
3.1.8      Een licentie kan beperkt zijn in het aantal trading partners. Licentienemer kan additionele licenties voor additionele trading partners verkrijgen. Een licentie kan beperkt zijn in het aantal datapools. Licentienemer kan additionele licenties voor additionele datapools verkrijgen.
 
3.1.9      Een licentie kan beperkt zijn in het aantal documenten dat per maand wordt verwerkt. Licentienemer kan additionele licenties voor het verwerken van additionele documenten verkrijgen; deze additionele licenties kunnen beperkt zijn in het aantal documenten dat per maand wordt verwerkt of het aantal documenten per trading partner dat per maand wordt verwerkt.
 
3.1.10    Een licentie is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de software; aan licentienemer gelieerde bedrijven kunnen geen gebruik maken van de licentie. Het is licentienemer niet toegestaan de software of de licentie te verkopen, verhuren, leasen, te sublicentieren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen. Het is licentienemer verboden de software of licentie te gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (time-sharing of computerservice) of om derden toegang tot de software te verschaffen middels een ASP model of een SaaS omgeving.
 
3.1.11    Bij overschrijding van de beperkingen uit de artikelen 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 of 3.1.10 van de Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de software, eindigt de licentie automatisch en op het moment van de overschrijding. Licentienemer is zich ervan bewust dat schending van de gebruikersbeperking(en) niet alleen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert, maar ook een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van TIE Kinetix.  Licentienemer gaat akkoord met het verzamelen van informatie door TIE Kinetix over het aantal trading partners en het aantal verwerkte documenten. Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens TIE Kinetix uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruikersbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de licentieovereenkomst.
 
3.1.12    De software kan Derden Software bevatten. In dit geval verkrijgt licentienemer middels de licentieovereenkomst met TIE Kinetix geen gebruiksrechten op de Derden Software. Op het gebruik door licentienemer van Derden Software zijn de betreffende licentie voorwaarden van de derde van toepassing. Licentienemer aanvaardt de betreffende licentie voorwaarden impliciet door het gebruik van de software. TIE Kinetix is in geen geval aansprakelijk jegens licentienemer of derde partij voor enige software van derden.
 
3.1.13    Een licentie eindigt indien en op het moment dat licentienemer surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de licentienemer faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van de licentienemer wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat licentienemer wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat licentienemer fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van licentienemer wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van licentienemer op een andere manier wijzigt.
 
3.1.14    Na beëindiging van de licentieovereenkomst of eindiging van de licentie, kan licentienemer/Opdrachtgever geen rechten meer aan de licentieovereenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtin­gen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). Na beëindiging van de licentieovereenkomst of eindiging van de licentie zal Opdrachtgever de software inclusief alle eventuele (back-up) kopieën, vernietigen dan wel terugsturen aan TIE Kinetix en TIE Kinetix voorzien van een bevestiging van vernietiging indien van toepassing.
 
3.1.15    TIE Kinetix is wegens het eindigen van de licentie, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. Zie hiervoor ook artikel 1.3.7 van de Algemene Voorwaarden.
 
3.1.16    Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op het gebruik door de licentienemer van de software.
 

3.2       Levering van de software

3.2.1      TIE Kinetix zal de software aan Opdrachtgever conform de door TIE Kinetix vastgelegde specificaties en op het door TIE Kinetix te bepalen medium leveren.
 
3.2.2      Alle door TIE Kinetix genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de betreffende overeenkomst aan TIE Kinetix bekend zijn gemaakt. TIE Kinetix spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden. De overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn door TIE Kinetix behelst nimmer een tekortkoming van TIE Kinetix.
 

3.3       Garantie op de software

3.3.1      De software wordt ter beschikking gesteld op “as is” basis, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie op de software, impliciet of expliciet. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de werking van de software ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal werken, dat de functies of prestaties van de software zullen voldoen aan de eisen van de licentienemer, of dat de software geschikt is voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de bruikbaarheid van de software. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de aflevering of het leveren van de software (zie hiervoor ook artikel 3.2.2 van de Algemene Voorwaarden).

4.    SERVICES

4.1       Software as a Service (SaaS)

4.1.1      Het gebruik van de software van TIE Kinetix als een dienst is onderhevig aan het sluiten van een SaaS overeenkomst. De SaaS overeenkomst gaat in op het moment dat Opdrachtgever direct of indirect toegang heeft tot de dienst. Met betrekking tot het TIE Kinetix Integration Platform gaat de SaasSovereenkomst uiterlijk in op de eerste dag van de tweede maand na het ondertekenen van de SaaS overeenkomst door Opdrachtgever. De middels de SaaS overeenkomst door TIE Kinetix aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten, zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Het gebruiksrecht en de toegang tot de dienst wordt ter beschikking gesteld op “as is” basis.
 
4.1.2      De SaaSvergoedingen zijn mede gebaseerd op het gebruiksrecht op de dienst, het onderhoud, de (geschatte) intensiviteit van het gebruik (bijvoorbeeld het aantal page views) alsmede het (geschatte) aantal front office gebruikers. De SaaSvergoedingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd per kwartaal. Artikel 1.4.2 van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing. Na het aflopen van het kwartaal volgt een eindafrekening van het daadwerkelijke gebruik van de dienst.
 
4.1.3      Het gebruiksrecht heeft een looptijd van zesendertig (36) maanden. Het gebruiksrecht wordt na de initiële duur telkens automatisch verlengd voor aansluitende perioden van twaalf (12) maanden (zie hiervoor tevens artikel 1.3.2 van de Algemene Voorwaarden), tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten SaaS overeenkomst op basis van de betreffende overeenkomst of op grond van artikel 1.3.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden.
 
4.1.4      Het gebruiksrecht omvat het recht de dienst te gebruiken. Het gebruiksrecht omvat tevens het recht op onderhoud op de software. Zie hiervoor artikel 4.3.1 van de Algemene Voorwaarden. De beschikbare SaaS diensten zijn onder te verdelen in shared SaaS en dedicated SaaS. TIE Kinetix kan naar eigen inzicht wijzigingen in de inhoud of omvang van de shared SaaS aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal TIE Kinetix Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten.
 
4.1.5      Indien Opdrachtgever nieuwe gebruikers als geautoriseerde gebruikers voor de backoffice (“Geautoriseerde Gebruikers”) wil aanmelden, kan dat, door dit schriftelijk kenbaar te maken aan TIE Kinetix en zolang het maximum aantal Geautoriseerde Gebruikers als omschreven in de SaaS overeenkomst nog niet bereikt is. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze enkel en alleen aan de Geautoriseerde Gebruikers kenbaar. In geval van misbruik van toegangs-of identificatiecodes, stelt Opdrachtgever TIE Kinetix prompt op de hoogte hiervan. TIE Kinetix is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of identificatiecodes.
 
4.1.6      Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van de Opdrachtgever aanwenden van de dienst en de software, tenzij voor het gebruik door derden (waaronder, maar niet beperkt tot aan Opdrachtgever gelieerde bedrijven) een additioneel, specifiek gebruiksrecht is verkregen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de dienst, de software of de toegangs-of identificatiecodes van een Geautoriseerde Gebruiker te verkopen, verhuren, leasen, te licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook of voor welke doel dan ook ter beschikking van derden te stellen, of te gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (time-sharing of computerservice), zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van TIE Kinetix.
 
4.1.7      Opdrachtgever zal de dienst of de software niet direct of indirect inzetten bij en/of ten behoeve van overtreding van enige wet- of regelgeving die op Opdrachtgever van toepassing is. Tevens zal Opdrachtgever de dienst of de software niet direct of indirect inzetten bij en/of ten behoeve van de verkoop van bij overheid gereguleerde goederen, goederen die een risico vormen voor de veiligheid van eindgebruiker, goederen die derden aansporen of instrueren tot overtreding van enige wet- of regelgeving, goederen die aansporen tot haat, geweld, racisme, pedofilie (waaronder maar niet beperkt tot kinderporno), of zoöfilie of het financieel mogelijk maken van misdaden, goederen die worden bestempeld als obsceen en goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Daarnaast zal Opdrachtgever de dienst of de software niet gebruiken voor het verspreiden van spam alsmede het faciliteren van spam.
 
4.1.8      Bij overschrijding van de beperkingen uit artikel 4.1.7 van de Algemene Voorwaarden, wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de dienst of de software, wanneer TIE Kinetix goede gronden heeft te twijfelen aan het handelen van Opdrachtgever, of wanneer Opdrachtgever de SaaSvergoedingen niet op tijd betaalt, is TIE Kinetix gerechtigd het gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overschrijding, de overtreding, het misbruik, het vermoeden en/of de tekortkoming alsmede zekerheden te eisen voor voorkoming van (verdere) overschrijding, overtreding, misbruik en/of tekortkoming. Bij overschrijding van de beperkingen uit artikel 4.1.7 van de Algemene Voorwaarden is TIE Kinetix tevens gerechtigd de SaaS overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat schending van de gebruikersbeperking(en) niet alleen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de SaaS overeenkomst oplevert, maar ook een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van TIE Kinetix kan vormen. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens TIE Kinetix uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruikersbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de SaaS overeenkomst.
 
4.1.9      De dienst of de software kan Derden Software bevatten. In dit geval verkrijgt Opdrachtgever middels de SaaS overeenkomst met TIE Kinetix geen gebruiksrechten op de Derden Software. Op het gebruik door Opdrachtgever van Derden Software zijn de betreffende voorwaarden van de derde van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de betreffende voorwaarden impliciet door het gebruik van de software. TIE Kinetix is in geen geval aansprakelijk jegens Opdrachtgever of derde partij voor enige software van derden.
 
4.1.10    De verantwoordelijkheid voor de gegevens (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) die bij de uitvoering van de overeenkomst op de server van TIE Kinetix worden bewaard en/of verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy en/of bescherming persoonsgegevens, zal TIE Kinetix worden beschouwd als de bewerker en Opdrachtgever als de verantwoordelijke.
 
4.1.11    TIE Kinetix behoudt zich het recht voor tot wijziging van de locatie van de server en wijziging van IP nummers.
 
4.1.12    Het gebruiksrecht eindigt indien en op het moment dat Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat Opdrachtgever fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever op een ander manier wijzigt.
 
4.1.13    Na beëindiging van de SaaS overeenkomst, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de SaaS overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtin­gen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). TIE Kinetix zal, op eerste verzoek van Opdrachtgever, in overleg treden met Opdrachtgever over eventueel noodzakelijke door TIE Kinetix uit te voeren overdrachtswerkzaamheden, zoals het overdragen en/of vernietigen van data, alsmede over de tijdsspanne waarbinnen deze werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever niet binnen een maand na beëindiging van de SaaS overeenkomst een verzoek heeft gedaan zoals bedoeld in onderhavig artikel, is TIE Kinetix gerechtigd de data, koppelingen en eventueel ander materiaal van Opdrachtgever te vernietigen.
 
4.1.14    TIE Kinetix is wegens het eindigen van de SaaS overeenkomst, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. Zie hiervoor ook artikel 1.3.7. van de Algemene Voorwaarden.
 
4.1.15    Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op het gebruik door de Opdrachtgever van de software middels een SaaS overeenkomst.
 

4.2       Garantie op de dienst

4.2.1      De dienst en de software wordt ter beschikking gesteld op “as is” basis, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie op de dienst of de software, impliciet of expliciet. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de werking van de dienst of de software  ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal werken, dat de functies of prestaties van de dienst of de software zullen voldoen aan de eisen van Opdrachtgever, of dat de dienst of de software geschikt is voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de bruikbaarheid van de dienst of de software.
 
4.2.2      TIE Kinetix streeft naar maximale beschikbaarheid van de dienst, maar garandeert niet dat de dienst voor de Opdrachtgever altijd beschikbaar is. Beschikbaarheid kan onderbroken worden door allerlei voorzienbare en niet voorzienbare oorzaken zoals storingen, onderhoud, systeembeheer, beschermingsmaatregelen tegen netwerkaanvallen, installeren van updates en upgrades, wijziging van de locatie van de server en van buiten komende oorzaken. TIE Kinetix zal Opdrachtgever indien redelijkerwijs mogelijk informeren over dergelijke activiteiten en zal zo spoedig als mogelijk de dienstverlening hervatten. TIE Kinetix is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit de onderbreking of niet beschikbaarheid van de dienst.
 

4.3       Maintenance

4.3.1      TIE Kinetix verricht onderhoud op de software op basis van een geldige onderhoudsovereenkomst. Bij een SaaS overeenkomst maakt de onderhoud(overeenkomst) onderdeel uit van de overeenkomst en de SaaSvergoedingen. Bij een licentie wordt onderhoud verleend middels een onderhoudsovereenkomst. De onderhoudsovereenkomst gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de software is geleverd.
 
4.3.2      De onderhoudsvergoedingen zijn jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd.
 
4.3.3      De onderhoudsovereenkomst heeft een looptijd van twaalf (12) maanden, tenzij in de onderhoudsovereenkomst een afwijkende duur wordt opgenomen. De onderhoudsovereenkomst kan na de initiële duur automatisch verlengd worden voor aansluitende perioden van één (1) jaar, indien voldaan wordt aan die hiervoor geldende voorwaarden (zie hiervoor ook artikel 1.3.2 van de Algemene Voorwaarden), tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten onderhoudsovereenkomst op basis van de overeenkomst of op grond van artikel 1.3.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden.
 
4.3.4      De onderhoudsverplichting van TIE Kinetix bestaat uit het herstellen van fouten in de software, het ter beschikking stellen van updates in geval van een licentie en/of het ter beschikking stellen van updates en upgrades bij een SaaS overeenkomst. Onder onderhoud valt niet het herstellen van gevolgen van verplaatsing of herinstallatie van software of herstel als gevolg van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik, ondersteuning bij communicatie met cliënten van Opdrachtgever, correcties in berichten doorvoeren, aanpassingen in mappings toepassen en overige mappingwerkzaamheden, en aanpassingen in de configuratie verrichten. Indien tijdens onderhoud blijkt dat reeds verrichte werkzaamheden op basis van voorgaande zin niet onder onderhoud vallen, is TIE Kinetix gerechtigd Opdrachtgever de reeds hieraan bestede uren conform de dan huidige tarieven in rekening te brengen, danwel de bestede uren af te schrijven van een door Opdrachtgever reeds aangekochte Consultancy Strippenkaart.  Indien de software door  of in opdracht van Opdrachtgever is gewijzigd, indien de software wordt gebruikt in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en/of instructies of bij nalaten van de Opdrachtgever om een specifieke update te installeren terwijl deze update de fout herstelt, vervalt de onderhoudsverplichting en hoeft TIE Kinetix derhalve geen onderhoud te verlenen. Zie hiervoor tevens artikel 1.5.6 van de Algemene Voorwaarden.
 
4.3.5      Opdrachtgever zal geconstateerde fouten gedetailleerd melden. Na melding van een fout in de software, zal TIE Kinetix de fout op urgentie beoordelen, alvorens aan te vangen met oplossing van de fout. TIE Kinetix is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te brengen.
 
4.3.6      Alle ondersteuningswerkzaamheden zullen op normale Nederlandse werkdagen, tijdens normale werktijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden verricht.
 
4.3.7      TIE Kinetix levert geen onderhoud op Derden Software, tenzij dit expliciet is overeengekomen tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever.
 
4.3.8      Een onderhoudsovereenkomst eindigt indien en op het moment dat Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat Opdrachtgever fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever op een ander manier wijzigt.
 
4.3.9      Na beëindiging van de onderhoudsovereenkomst, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de licentieovereenkomst en onderhoudsovereenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtin­gen omtrent geheimhouding  en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). Artikel 3.1.14 van de Algemene Voorwaarden omtrent het vernietigen dan wel terugsturen van de software is hierbij mede van toepassing.
 
4.3.10    TIE Kinetix is wegens het eindigen van de onderhoudsovereenkomst, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden.
 
4.3.11    Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.
 

4.4       Levering van updates en upgrades

4.4.1      Updates omvatten nieuwe releases die er op gericht zijn de continuïteit van de software op langere termijn te waarborgen.
 
4.4.2      Indien het onderhoud meer behelst dan een update als omschreven in artikel 4.4.1 van de Algemene Voorwaarden, is sprake van een upgrade. Upgrades zijn nieuwe versies die aanvullende functionaliteit(en) introduceren. Voor het ter beschikking stellen van een upgrade bij een licentie kan TIE Kinetix verlangen dat Opdrachtgever een nieuwe schriftelijke overeenkomst aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een vergoeding wordt betaald. TIE Kinetix kan bij een upgrade functionaliteit van de vorige versie van de software ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke upgrade dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. TIE Kinetix is niet gehouden specifieke voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 
4.4.3      TIE Kinetix is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden betreffende nieuwe updates of upgrades.
 
4.4.4      Indien Opdrachtgever updates en/of upgrades weigert te installeren welke door TIE Kinetix aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt TIE Kinetix het recht voor om de onderhoudsovereenkomst te beëindigen, dan wel de onderhoudsovereenkomst aan deze weigering aan te passen.
 

4.5       Garantie op maintenance

4.5.1      Alle door TIE Kinetix te verrichten supportwerkzaamheden zullen uitsluitend naar beste weten en inspanning worden uitgevoerd. Alle supportwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, derhalve zonder enige vorm van garantie over de juistheid van de te leveren ondersteuning. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de ondersteuning tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat leidt of zal kunnen leiden.
 
4.5.2      De updates en upgrades worden ter beschikking gesteld op “as is” basis, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie op de software, impliciet of expliciet. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de update of upgrade  de gerapporteerde problemen verhelpen en dat de werking van de software ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal werken, dat de functies of prestaties van de software zullen voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever, of dat de software geschikt is voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de bruikbaarheid van de software. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de aflevering of het leveren van de updates en upgrades (zie hiervoor ook artikel 3.2.2 van de Algemene Voorwaarden).
 

4.6       Support

4.6.1      TIE Kinetix levert ondersteuning op de software indien en zolang er een geldige onderhoudsovereenkomst van kracht is. Tenzij een Service Level Statement is afgegeven of een Service Level Agreement is overeenkomen, gelden de volgende standaard ondersteuningsniveaus.
 
4.6.2      De ondersteuningsverplichting van TIE Kinetix bestaat uit ondersteuning bij gebruikersvragen en foutmeldingen, middels de helpdesk. TIE Kinetix zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning die binnen komen bij de helpdesk, binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. De helpdesk is in principe bereikbaar via de portal, via mail en telefonisch, op Nederlandse werkdagen (dus niet op Nederlandse feestdagen) tussen  8.30 uur en 17.30 uur CET. Eventuele beperkingen in bereikbaarheid zullen vooraf via de portal worden gecommuniceerd. Opdrachtgever kan tot acht (8) uur per kalenderjaar, onbeperkt beroep doen op de helpdesk.
 
4.6.3      Alle ondersteuningswerkzaamheden zullen op normale Nederlandse werkdagen, tijdens normale werktijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden verricht.
 
4.6.4      TIE Kinetix levert geen ondersteuning op Derden Software.
 
4.6.5      Onder ondersteuning valt niet het herstellen van gevolgen van verplaatsing of herinstallatie van software en overige installatie werkzaamheden, herstel als gevolg van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik, ondersteuning bij communicatie met cliënten van Opdrachtgever, correcties in berichten doorvoeren, aanpassingen in mappings toepassen en overige mappingwerkzaamheden, en aanpassingen in de configuratie verrichten. Indien tijdens ondersteuning blijkt dat reeds verrichte werkzaamheden op basis van voorgaande zin niet onder ondersteuning vallen, is TIE Kinetix gerechtigd Opdrachtgever de reeds hieraan bestede uren conform de dan huidige tarieven in rekening te brengen, danwel de bestede uren af te schrijven van een door Opdrachtgever reeds aangekochte Consultancy Strippenkaart. 
 
4.6.6      Indien bij de uitvoering van de ondersteuningswerkzaamheden Opdrachtgever verzoekt tot het uitvoeren van werkzaamheden welke buiten de inhoud of omvang van de ondersteuning vallen, is TIE Kinetix nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. TIE Kinetix kan verlangen dat voor de uitvoering van dergelijke werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan.
 
4.6.7      Het bepaalde in de artikelen 1.5.2, 1.5.4 en 1.5.6 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.
 

4.7       Garantie op support

4.7.1      Alle door TIE Kinetix te verrichten supportwerkzaamheden zullen uitsluitend naar beste weten en inspanning worden uitgevoerd. Alle supportwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, derhalve zonder enige vorm van garantie over de juistheid van de te leveren ondersteuning. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de ondersteuning tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat leidt of zal kunnen leiden. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de levering van support (zie hiervoor ook artikel 3.2.2 van de Algemene Voorwaarden).
 

4.8       Training

4.8.1      Trainingen worden verzorgd ten kantore van TIE Kinetix, tenzij gebruik wordt gemaakt van een andere locatie.
 
4.8.2      Bij deelname aan een training dient het volledige gefactureerde bedrag betreffende de training door Opdrachtgever te zijn betaald voor aanvang van de training. Indien betaling van de training niet tijdig is ontvangen door TIE Kinetix, heeft TIE Kinetix het recht Opdrachtgever te weigeren voor desbetreffende training. Bij een training “op maat” zal de training worden gegeven op basis van nacalculatie en is het voorgaande uit dit artikel niet van toepassing (zie hiervoor artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden).
 
4.8.3      In geval Opdrachtgever verhinderd is een training bij te wonen, dient minimaal achtenveertig (48) uur voor aanvang van de training te worden afgemeld bij TIE Kinetix. Indien Opdrachtgever tijdig heeft gemeld verhinderd te zijn voor een training, bestaat de mogelijkheid tot aanmelding voor dezelfde training op een andere dag, locatie of tijd. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op teruggave van reeds betaalde gelden in verband met de training.
 
4.8.4      Het is Opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te doen vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van TIE Kinetix.
 
4.8.5      Indien voor een bepaalde training een minimale deelname geldt, behoudt TIE Kinetix zich het recht voor een training af te gelasten indien de minimale deelname niet wordt bereikt. In dit geval biedt TIE Kinetix Opdrachtgever de mogelijkheid zich in te schrijven voor dezelfde training op een andere dag. TIE Kinetix behoudt zich het recht voor indien nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op teruggave van reeds betaalde gelden in verband met de afgelasting van een training. TIE Kinetix is nimmer aansprakelijk voor de afgelasting van een training.
 
4.8.6      TIE Kinetix behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op de documentatie en het opleidings-, toets- en examenmateriaal voor. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens en/of gedeelten uit de verstrekte documentatie en/of opleidings-, toets- of examenmateriaal openbaar te maken, te exploiteren, verkopen, verhuren of te verveelvoudigen. Artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing.
 

4.9       Managed Services

4.9.1      TIE Kinetix zal de met Opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten in het kader van Managed Services leveren. De beschikbare hostingdiensten zijn onder te verdelen in shared hosting en private hosting.
 
4.9.2      Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een server omvat (shared hosting), zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden. Opdrachtgever zal de schijfruimte alleen voor de overeengekomen software gebruiken en alleen gebruiken binnen het doel van de overeenkomst.
 
4.9.3      De vergoedingen voor hosting zijn bij vooruitbetaling verschuldigd per kwartaal.
 
4.9.4      Een hosting overeenkomst in het kader van Managed Services heeft de looptijd van zesendertig (36) maanden. Het gebruiksrecht wordt na de initiële duur telkens automatisch verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten hosting overeenkomst op basis van de overeenkomst of op grond van artikel 1.3.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden.
 
4.9.5      De verantwoordelijkheid voor de gegevens (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) die bij de uitvoering van de overeenkomst op de server van TIE Kinetix worden bewaard en/of verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy en/of bescherming persoonsgegevens, zal TIE Kinetix worden beschouwd als de bewerker en Opdrachtgever als de verantwoordelijke.
 
4.9.6      TIE Kinetix kan naar eigen inzicht wijzigingen in de inhoud of omvang van de shared hosting aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal TIE Kinetix Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. TIE Kinetix behoudt zich het recht tot wijziging van de locatie van de server en wijziging van IP nummers voor.
 
4.9.7      Het recht op hosting eindigt indien en op het moment dat Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat Opdrachtgever fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever op een ander manier wijzigt.
 
4.9.8      Na beëindiging van de hosting overeenkomst, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de hosting overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtin­gen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). TIE Kinetix zal, op eerste verzoek van Opdrachtgever, in overleg treden met Opdrachtgever over eventueel noodzakelijke door TIE Kinetix uit te voeren overdrachtswerkzaamheden, zoals het overdragen en/of vernietigen van data, alsmede over de tijdsspanne waarbinnen deze werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever niet binnen een maand na beëindiging van de hosting overeenkomst een verzoek heeft gedaan zoals bedoeld in onderhavig artikel, is TIE Kinetix gerechtigd de data, koppelingen en eventueel ander materiaal van Opdrachtgever te vernietigen.
 
4.9.9      TIE Kinetix is wegens het eindigen van de hosting overeenkomst, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden.
 
4.9.10    Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op hosting.
 

4.10     Garantie op de hosting

4.10.1    TIE Kinetix streeft naar maximale beschikbaarheid van de gehoste software, maar garandeert niet dat de software voor de Opdrachtgever altijd beschikbaar is. Beschikbaarheid kan onderbroken worden door allerlei voorzienbare en niet  voorzienbare oorzaken zoals storingen, onderhoud, systeembeheer, beschermingsmaatregelen tegen netwerkaanvallen, installeren van updates en upgrades, wijziging van de locatie van de server en van buiten komende oorzaken. TIE KInetix zal Opdrachtgever indien redelijkerwijs mogelijk informeren over dergelijke activiteiten en zal zo spoedig als mogelijk de dienstverlening hervatten. TIE Kinetix is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit de onderbreking of niet beschikbaarheid van de gehoste software.
 

4.11     Consultancy

4.11.1    Consultancy kan bestaan uit installatiewerkzaamheden, inrichtingswerkzaamheden, mapping werkzaamheden en overige werkzaamheden. Bij mappings (standaard of maatwerk) geldt in alle gevallen dat Opdrachtgever een gebruiksrecht verkrijgt en geen intellectuele eigendomrechten. De intellectuele eigendomsrechten op mappings blijven overeenkomstig artikel 1.11.2 berusten bij TIE Kinetix.
 
4.11.2    Consultancy wordt verricht op basis van nacalculatie of op basis van een fixed fee. In beide gevallen is artikel 2.3.1 van de Algemene Voorwaarden mede van toepassing. Voor mappingwerkzaamheden geldt dat deze worden verricht op basis van nacalculatie met een minimum van twee (2) uur per incident. Voor consultancywerkzaamheden die worden verricht buiten normale Nederlandse werkdagen of buiten normale werktijden, geldt dat deze worden verricht op basis van nacalculatie met een minimum van een (1) uur per incident.
 
4.11.3    Bij de levering van Consultancy behoudt TIE Kinetix zich het recht voor bij ondertekening van de overeenkomst 50% van de overeengekomen werkzaamheden in rekening te brengen. Het resterende bedrag zal achteraf gefactureerd worden, mits de looptijd van het project minder dan 1 maand bedraagt. Bij projecten die een looptijd hebben van meer dan een (1) maand kan TIE Kinetix gerealiseerde uren en kosten maandelijks in rekening brengen (tot een maximum van 90% van de overeengekomen werkzaamheden bij werkzaamheden binnen het E-Commerce Platform). Bij afname van een Consultancy Strippenkaart zal het gehele gefactureerde bedrag vooraf voldaan worden. Een  Consultancy Strippenkaart heeft vervolgens een geldigheidsduur van één (1) jaar. Meerwerk zal op basis van nacalculatie in rekening gebracht worden, tenzij anders wordt overeengekomen met Opdrachtgever. Overige facturen aangaande Consultancy zullen achteraf aan Opdrachtgever gefactureerd worden. Artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing. Bij het verrichten van werkzaamheden op locatie is artikel 2.1.2 van de Algemene Voorwaarden omtrent reis- en wachttijdvergoeding, de reiskosten en/of kilometervergoedingen, expliciet mede van toepassing.
 
4.11.4    Het bepaalde in de artikelen 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 en 1.5.6 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.
 

4.12     Garantie

4.12.1    Alle door TIE Kinetix te verrichten Consultancy zullen uitsluitend naar beste weten en inspanning worden uitgevoerd. Alle Consultancy werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, derhalve zonder enige vorm van garantie over het resultaat van de werkzaamheden. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de werkzaamheden tot de door Opdrachtgever gewenste resultaten leiden. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de levering van Consultancy (zie hiervoor ook artikel 3.2.2 van de Algemene Voorwaarden).
 
 

Aanvragen kopie van de Algemene Voorwaarden 

Op verzoek kunnen wij een exemplaar verstrekken van de algemene voorwaarden. Neem direct contact op met onze afdeling marketing voor een kopie exemplaar.
 
 
Back to top